taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Ak Partili Sadık Yakut: Bakanlar Yüce Divan'a gitmeli

TBMM Başkanvekili AK Partili Sadık Yakut, yolsuzluk skandalına adı karışan bakanların görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'a gitmesi gerektiğini söyledi. Yakut, "Yüce Divan'a gitmedikleri takdirde de zaten kamu vicdanı rahatsız olacak" dedi


Whatsapp ile paylaş

Ak Partili Sadık Yakut: Bakanlar Yüce Divan'a gitmeli

Ak Partili Sadık Yakut: Bakanlar Yüce Divan'a gitmeli

TBMM Baş­kan­ve­ki­li ve AK Par­ti Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li Sa­dık Ya­kut, 17 Ara­lık sü­re­ci­ne iliş­kin, “Or­ta­da bir yol­suz­luk var­sa bu­nu kim­se kol­la­ya­cak, ko­ru­ya­cak de­ğil­dir. Yol­suz­lu­ğa adı ka­rı­şan sa­yın ba­kan­lar ke­sin­lik­le gö­rev­le­riy­le il­gi­li suç­lar­dan do­la­yı Yü­ce Di­va­n’­a gi­der­ler. Kim­se ya­pı­lan yol­suz­lu­ğu ko­ru­ma­nın pe­şin­de de­ğil. Yü­ce Di­va­n’­a git­me­dik­le­ri tak­dir­de de za­ten ka­mu vic­da­nı ra­hat­sız ola­ca­k” de­di.

KİMSE KOLLAMAZ

AK Par­ti Kay­se­ri teş­ki­la­tın­da ‘nö­bet­çi mil­let­ve­ki­li­’ ola­rak va­tan­daş­la­rın so­run­la­rı­nı din­le­yen TBMM Baş­kan­ve­ki­li Ya­kut, yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nu son­ra­sın­da is­ti­fa eden ba­kan­lar­la il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar yap­tı. Son gün­ler­de ya­şa­nan­la­rın 30 Mar­t’­ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çi­mi baş­ka bir nok­ta­ya ta­şı­dı­ğı­nı ifa­de eden Ya­kut, şöy­le de­vam et­ti: “Ya­pı­lan tar­tış­ma­lar bu­nu bir ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi ol­mak­tan çı­kar­dı, baş­ka nok­ta­ya ge­tir­di. Bu­nun da asıl se­be­bi ağus­tos ayın­da ya­pı­la­cak Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­dir. MİT kri­zi ile baş­la­yan sü­reç, Ge­zi olay­la­rı ile de­vam et­ti, da­ha son­ra da 17 Ara­lı­k’­ta yol­suz­luk kı­lı­fıy­la bir yar­gı dar­be­si ya­pıl­mak is­ten­di. Or­ta­da bir yol­suz­luk var­sa bu­nu kim­se kol­la­ya­cak, ko­ru­ya­cak de­ğil­dir. Yol­suz­lu­ğa adı ka­rı­şan sa­yın ba­kan­lar ke­sin­lik­le gö­rev­le­riy­le il­gi­li suç­lar­dan do­la­yı Yü­ce Di­va­n’­a gi­der­ler. Kim­se ya­pı­lan yol­suz­lu­ğu ko­ru­ma­nın pe­şin­de de­ğil. Yü­ce Di­va­n’­a git­me­dik­le­ri tak­dir­de de za­ten ka­mu vic­da­nı ra­hat­sız ola­cak. Bun­dan kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın.”

ANINDA MÜDAHALE

“17 Ara­lı­k’­ta­ki ha­di­se­ye bak­tı­ğı­mız za­man 4 ay­rı ba­kan­lık­ta 2 yıl­dır ya­pı­lan ta­kip ne­ti­ce­sin­de­ki ay­rı ay­rı olay­la­rın Halk Ban­ka­sı ile bir­leş­ti­ri­lip bir dar­be gi­ri­şi­min­de bu­lu­nul­ma­sı­dır” diyen Yakut şöyle konuştu: “O gün­den bu­gü­ne ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler­le bun­la­rın önü­ne ge­çil­di. Bun­dan son­ra da bu gi­bi kriz­le­rin çık­ma­sı ha­lin­de anın­da mü­da­ha­le edi­le­rek, hem ma­hal­li ida­re­ler se­çi­mi­ne hem de Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi­ne in­şal­lah ra­hat bir or­tam­da gi­re­ce­ğiz.”

YASA HAKLARI KORUYACAK

Sa­dık Ya­kut, bir ga­ze­te­ci­nin in­ter­net dü­zen­le­me­si il­gi­li tar­tış­ma­la­rı sor­ma­sı üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di: “Tar­tı­şı­la­cak ta­bi­i. Hem ka­mu­da ça­lı­şan­la­rın hem si­ya­set­çi­le­rin Baş­ba­ka­nı­mız ve onun ­da ifa­de­siy­le Cum­hur­baş­ka­nı­’na ka­dar ki­şi­le­rin din­len­di­ği, ki­şi­lik hak­la­rı­nın ze­de­len­di­ği, il­gi­si ol­ma­yan ya­yın­la­rın ya­pıl­dı­ğı... Ta­bi­i ki bu dü­zen­le­me TBMM’­ye gel­di, tar­tı­şı­la­cak, ni­ha­i şek­li ve­ri­le­cek. İn­sa­nı­mı­zın te­mel hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni, ki­şi­lik hak­la­rı­nı ko­ru­ya­cak şe­kil­de ya­sa çı­ka­rı­la­cak.”

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir