taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7401
Euro
7.3363
Altın
1661.98
Borsa
94324.04
Gram Altın
360.674
Bitcoin
49284.82

BMW 3 serisini güçlendirdi

BMW, başarılı modeli 3 Serisi’ne küçük hacimli motor seçeneğiyle güçlendirdi.


Whatsapp ile paylaş

BMW 3 serisini güçlendirdi

BMW 3 serisini güçlendirdi

Al­man lüks oto­mo­bil üre­ti­ci­si BMW, C sı­nı­fın­da yer alan 3 Se­ri­si­'ni ye­ni mo­tor se­çe­nek­le­riy­le da­ha re­ka­bet­çi ha­le ge­tir­di. Mar­ka­nın 2012'de pa­za­ra sun­du­ğu ve Pre­mi­um D sı­nı­fı­nın en faz­la sa­tı­lan oto­mo­bi­li ha­li­ne ge­len araç, bu­nu ver­gi avan­taj­lı ye­ni mo­tor se­çe­nek­le­ri­ne borç­lu. Al­man üre­ti­ci­nin 1 Se­ri­si­'n­de kul­lan­dı­ğı 1.6 lit­re­lik tur­bo bes­le­me­li ben­zin­li üni­te, ar­tık iki fark­lı ver­si­yon­la 3 Se­ri­si­'nin baz mo­de­li­ni oluş­tu­ru­yor. Bu sa­ye­de baz fi­ya­tı be­lir­gin şe­kil­de aşa­ğı çe­ken mar­ka, per­for­mans/tü­ke­tim den­ge­si sağ­la­ya­bil­di­ği­ni id­di­a edi­yor. Bu haf­ta ko­nu­ğu­muz olan 320i Ef­fi­ci­ent Dyna­mics (ED), bu mo­del­le­rin güç­lü ver­si­yo­nu­nu işa­ret edi­yor.

5 SERİSİNİ ANDIRIYOR

Ye­ni­le­nen ta­sa­rı­mıy­la bir üst sı­nıf­ta yer alan 5 se­ri­si­ne ol­duk­ça ben­zer ha­le ge­len 3 Se­ri­si, ça­tık kaş­lı bir ifa­de­ye sa­hip. Bu ta­sa­rı­mı, spor oto­mo­bil ol­du­ğu­nu id­di­a eden pek çok araç ders al­ma­lı. Ag­re­sif çiz­gi­ler ve bom­be­li mo­tor ka­pu­tu ara­ca et­ki­le­yi­ci bir du­ruş ka­zan­dı­rı­yor. Ar­ka ta­sa­rım ise 5 Se­ri­si­'nin bir boy kü­çük ver­si­yo­nu gi­bi. İç me­ka­na bek­len­di­ği gi­bi yük­sek ka­li­te ha­kim. Kü­çük do­ku­nuş­lar­la ta­sa­rı­mı de­ğiş­ti­ri­len kok­pit, sı­nı­fı­na re­fe­rans ola­cak ka­dar yük­sek mal­ze­me ve iş­çi­lik ka­li­te­siy­le göz dol­du­ru­yor.

128 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bi­ze ko­nuk olan 320i ED'­nin baş­lan­gıç fi­ya­tı 128 bin 669 li­ra. Ay­nı mo­to­run 136 bey­gir­lik ver­si­yo­nu ise 316i is­miy­le sa­tı­lı­yor ve 119 bin 121 li­ra­lık eti­ke­te sa­hip. Bu fi­yat­lar, 118i'­nin 115 bin 303 li­ra­lık eti­ke­ti­ne ya­kın ol­du­ğu gi­bi, pre­mi­um ra­kip­le­re gö­re de ma­kul.

SPOR KOLTUKLAR ÇOK BAŞARILI

Konuğumuzun Modern Line donanımına özel olarak kokpiti iki parçaya ayıran parlak krom kaplama şeridi, dışarıdaki sportifliği dizginliyor. Spor direksiyon ve iyi kavrayan koltuklarla birlikte konfor ve sürüş pozisyonu oldukça başarılı. Arka bölüm ise, sınıfının en iyi diz ve baş mesafesini sunmasa da yeterli ferahlığa sahip. 480 litrelik bagaj da yeteri kadar geniş ve kadar kullanışlı.

TÜKETİMİ 5.4 LİTRE

Performans olarak beklentileri karşılayan araç, konu tüketime geldiğinde de korkutucu olmuyor. Start/Stop sisteminin standart olduğu aracın fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 5.4 litre. Bu değere ulaşmak için sabırlı bir sürücüye ihtiyaç duysa da bizim kullanımımızda ulaştığımız 6.9 litrelik ortalama da makul sınırlar içerisinde.

8 İLERİ OTOMATİK STANDART

BMW'­nin, PSA Gru­bu­'y­la ge­liş­tir­di­ği 1.6 lit­re­lik ben­zin­li üni­te, de­vir ban­dı­na ba­şa­rıy­la ya­yı­lan tork ve gü­cüy­le 3 Se­ri­si­'n­de bek­len­ti­le­rin bi­le üze­ri­ne çı­kı­yor. 170 bey­gir güç ve 250 nm tork üre­ten mo­tor, 8 ile­ri oto­ma­tik şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­li­yor. 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni 7.6 sa­ni­ye­de ta­mam­la­yan araç, sa­at­te 230 ki­lo­met­re­lik son sü­ra­tiy­le de bo­yun­dan bü­yük iş­ler ba­şar­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir