taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7658
Euro
7.3712
Altın
1653.51
Borsa
92381.82
Gram Altın
359.959
Bitcoin
49728.4

Burcu Kara oyunculuk üzerine doktora yapacak

Bur­cu Ka­ra, rol al­dı­ğı di­zi rey­ting kur­ba­nı olun­ca ha­ya­tıy­la il­gi­li önem­li bir ka­rar al­dı.


Whatsapp ile paylaş

Burcu Kara oyunculuk üzerine doktora yapacak

Burcu Kara oyunculuk üzerine doktora yapacak

Ün­lü oyun­cu Bur­cu Ka­ra, kı­sa sü­re ön­ce rol al­dı­ğı di­zi ya­yın­dan kal­dı­rı­lın­ca iş ha­ya­tın­da­ki boş­lu­ğu, mes­le­ki alan­da ala­ca­ğı ile­ri dü­zey­de­ki eği­tim­le dol­dur­ma­ya ka­rar ver­di.

DOKTORALI OYUNCU OLACAK

Bugün'de yer alan habere göre, Ka­ra, önü­müz­de­ki gün­ler­de Gür­cis­ta­n'­ın baş­ken­ti Tif­li­s'­e gi­dip oyun­cu­luk üze­ri­ne dok­to­ra ya­pa­ca­ğı­nı açık­la­dı. Es­ki­şe­hir Üni­ver­si­te­si İk­ti­sat Fa­kül­te­si me­zu­nu olan Bur­cu Ka­ra, geç­ti­ği­miz yıl Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si­'n­de ile­ri oyun­cu­luk üze­ri­ne yük­sek li­sans yap­mış­tı. Mas­ter ho­ca­la­rın­dan bi­ri­nin Gür­cü ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu, "Çok sev­di­ğim ve say­gı duy­du­ğum ho­cam eği­tim yı­lı bi­tin­ce Tif­lis Üni­ver­si­te­si­'ne dön­dü. Ba­na da Tif­li­s'­te dok­to­ra yap­ma­mı tek­lif et­ti. Ben­ de cid­di cid­di git­me­ye ka­rar ver­dim. Tif­li­s'­in ya­kın ol­ma­sı da be­ni et­ki­le­di. 3-4 gün­de bir gi­dip gel­me­yi plan­lı­yo­rum. Be­nim için çok iyi ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ru­m" de­di.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir