MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

BAŞLANGIÇ SERMAYESİ 1 MİLYAR 200 MİLYAR LİRA

Türk Ticaret Kanunu ile özel hukuk hükümlerine tabi, başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş.) kurulacak.

MKE A.Ş.'nin, yönetimi, denetimi, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenecek. Şirketin ilgili olduğu bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı olacak.

SERMAYENİN TAMAMI HAZİNE'YE AİT, YETKİLER SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA

MKE A.Ş., Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak hazırlanacak esas sözleşmesinin imzalanmasının ardından yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek. Şirketin sermayesinin tamamı Hazine'ye ait olacak ancak mülkiyet hakkı ile kar payı hakkına halel gelmemek ve pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali haklar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kalmak kaydıyla Hazine'nin şirketteki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılacak.

ASKERİ VE SİVİL AMAÇLI HER TÜRLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT ÜRETİMİ

MKE A.Ş., milli güvenlik hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı; her çeşit silah, mühimmat, patlayıcı ve kimyasal madde, petrokimya ve diğer kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, malzeme, hammadde, araç gereç, cihaz, sistem ve platformları yurt içi ve yurt dışında üretme veya ürettirme, pazarlama ve ticaretini yapma, temsilcilik faaliyetlerinde bulunma, araştırma- geliştirme, ürün geliştirme ve mühendislik faaliyetleri, modernizasyon, tasarım, test, montaj, entegrasyon ve satış sonrası hizmeti yapma veya yaptırma, jenerik ve yenilikçi teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine ilişkin tematik araştırma merkezi/laboratuvarı, özel endüstri bölgesi veya eğitim kurumları kurma; her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak proje mühendisliği, danışmanlık, teknoloji transferi, eğitim hizmetleri ile enerji, geri dönüşüm, taahhüt işleri yapma lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde ve esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetlerde bulunabilecek.

MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

MİLLİ SAVUNMA'YA AİT ENVANTER KULLANILABİLECEK

Şirket, yüklendiği taahhütleri daha etkin şekilde yerine getirmek için aynı şekilde geri vermek veya gerçeğe uygun değerini ödemek şartıyla Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan hammadde, malzeme, araç gereç, cihaz, teçhizat, yedek parça, sistem, alt sistem ve benzerlerini kullanabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan bina, fabrika, imalathane, atölye, iş yeri ve benzeri taşınmazlar, arazi, platform, silah, mühimmat, ekipman, sistem ve alt sistemler ile alt yapı ve test merkezleri Milli Savunma Bakanı onayı ile bedelsiz kullanılabilecek.

YURT DIŞINDA ŞİRKET VE ŞUBE AÇILABİLECEK

MKE A.Ş., yurt içi ve dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma, bu şirketlere iştirak etme veya bu şirketleri işletme, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında şube/temsilcilik açma, milli güvenlik ve ulusal kalkınma içeren yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı ile kamulaştırma yapma yetkisine sahip olacak. Yurt dışında şirket kurma, kurulmuş şirketleri satın alma ve bu şirketlere iştirak etme Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, genel kurul kararı ile gerçekleştirilecek.

KULLANIM DIŞI TAŞITLAR, MAKİNE, TEÇHİZAT VE ARAÇLAR DEĞERLENDİRİLECEK

MKE A.Ş., ikili veya çok taraflı anlaşmalar gereği yabancı ülkeler tarafından Türkiye'de bırakılanlar ile kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sermayesinin en az yüzde 50'si kamuya ait olan bağlı ortaklıklarca ihtiyaç fazlası ve kullanım dışı bırakılan veya niteliğini kaybetmiş olan her türlü hava, deniz ve kara taşıtları, makine ve teçhizat ile tehlikeli veya tehlikesiz metal/metal bileşim atıkları, ekonomik değer taşıyan metal dışı (evsel nitelikte olmayan) mal ve malzemeleri; faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli olan malzemelerin üretilmesinde hammadde olarak kullanmak ve gerektiğinde piyasada değerlendirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen birim fiyatlarından satın alabilecek veya devralabilecek.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAN ÇIKARILACAK

Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketler hakkında uygulanan birtakım hükümleri, MKE A.Ş. hakkında uygulanmayacak. Türk Ticaret Kanunu'nun, ayni ve nakdi sermaye konulmasına, şirketler topluluğuna, genel kurul toplantısına çağrı usulü ile genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin hükümleri de MKE A.Ş. hakkında uygulanmayacak. MKE A.Ş., hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemeyecek. MKE A.Ş.'nin, faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine'de olacak şekilde sürdürmesi hüküm altına alınacak. MKE A.Ş. hakkında Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü de korunacak. MKE A.Ş., faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip 6 aylık sürenin sonundan itibaren MKE A.Ş.'de özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamayacak.

MKE A.Ş.'de çalışmaya devam etmek istemeyen mevcut işçiler, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda istihdam edildikleri statüye uygun kadro ve pozisyonlarda istihdam edilmelerini sağlamak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na bildirilecek.