taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5755
Euro
7.2432
Altın
1614.91
Borsa
88059.46
Gram Altın
341.873
Bitcoin
42375.33
fuzulev

Ekrana kalp çizerek arama yapan telefon

Casper, ekranına kalp, yıldız gibi şekiller çizerek bile arama yapabilen yeni akıllı telefonu VIA V4’ü tanıttı.


Whatsapp ile paylaş

Ekrana kalp çizerek arama yapan telefon

Ekrana kalp çizerek arama yapan telefon

Son dö­nem­ler­de akıl­lı te­le­fon­la­rıy­la ses ge­ti­ren ve 2013'ü 635 bin ci­haz sa­tı­şıy­la, ma­sa­üs­tü ve di­züs­tü bil­gi­sa­yar­da yüz­de 17,8 pa­zar pa­yıy­la li­der ka­pa­tan Cas­per, 2014'ü "dö­nü­şü­m" yı­lı ilan et­ti. Cas­per Pa­zar­la­ma Di­rek­tö­rü Fe­ray Ka­ra­man "2013'te üç akıl­lı te­le­fon mo­de­li­miz­le kul­la­nı­cı­la­rı­mı­zın kar­şı­sın­day­dık. Dör­dün­cü mo­de­li­miz V4'le be­ra­ber, se­ne so­nun­da sa­tış­la­rı dör­de kat­la­ma­yı he­def­li­yo­ru­z" de­di.

HEDEF 200 BİN SATIŞ

Ka­ra­man, Bil­gi­sa­yar­la­rın en önem­li bi­le­şe­ni­nin iç­le­rin­de bu­lu­nan iş­lem­ci ol­du­ğu­na vur­gu ya­pa­rak "Te­le­fon­la­rı a­kıl­lı­" kı­lan da, iç­le­rin­de kul­la­nı­lan iş­lem­ci­ler. Uz­man­lık ala­nı­mız­dan şaş­mı­yor, git gi­de bil­gi­sa­ya­ra dö­nü­şen te­le­fon­la­ra adım atı­yo­ru­z' di­ye ko­nuş­tu. Ge­çen yıl 3 fark­lı mo­de­li ile 6 ay­da sek­tör­de 50 bin akıl­lı te­le­fon sa­tı­şı ger­çek­leş­ti­ren Cas­per, ye­ni göz­de­si VI­A V4 ile 2014 yı­lın­da 200 bin adet­le sa­tış­la­rı­nı dör­de kat­la­ma­yı he­def­li­yor.

DONANIM ÇILGINI

Cas­pe­r'­ın en ye­ni­si VI­A V4 akıl­lı te­le­fo­nun 13 MP ar­ka, 2 MP ön ka­me­ra­sı ile zen­gin de­tay fo­toğ­raf­lar ve­ya HD ka­li­te­sin­de vi­de­olar çek­mek müm­kün. Dü­şük ışık­ta bi­le net çe­kim ger­çek­leş­ti­ren te­le­fo­nun 16 GB sa­bit ha­fı­za­sı, mik­ro SD des­te­ğiy­le 32 GB da­ha yük­sel­ti­le­bi­li­yor. İşa­ret­ler­le hız­lı ara­ma da ya­pa­bi­len ci­ha­zın ek­ra­nı­na par­ma­ğı­nız­la çiz­di­ği­niz kalp, yıl­dız, üç­gen gi­bi şe­kil­ler­le ko­lay­lık­la ara­ma ya­pı­la­bi­liyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir