Petrol
109.2
-0.07%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
473.579
-2.34%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

  Yapı kullanım izni olan villaların tapu değeri arttı

  Yapı kullanım izni alan 3 bin 119 villanın tapu değeri 578,2 milyon lira oldu.
  • 19.08.2015 - 15:25
  Yapı kullanım izni olan villaların tapu değeri arttı

  villa

  Ya­pı kul­la­nım izin bel­ge­le­rin­de­ki son ve­ri­ler, gay­ri­men­kul fi­yat­la­rı­nın or­ta­la­ma­da çok faz­la yükselmediği­ni, bu­na kar­şın vil­la ve trip­leks tar­zı tek da­ire­li ba­ğım­sız bi­rim­le­rin fi­yat­la­rı­nın art­tı­ğı­nı orta­ya koy­du.

  YÜZDE 25,9 ARTIŞ VAR

  2014’te ya­pı kul­la­nım izin bel­ge­si alan 24 bin 457 vil­la­nın top­lam ta­pu de­ğe­ri 3 mil­yar 602 mil­yon li­ra iken, bu de­ğer 2015'te 3 bin 119 vil­la için 578 mil­yon 204 bin li­ra ol­du. Böy­le­ce vil­la ba­şı­na dü­şen fi­yat 2014’te 147 bin 281 li­ra­dan 2015’te yüz­de 25,87 ar­tış­la 185 bin 388 li­ra­ya çık­tı. An­cak fi­yat­lar bi­rim başı­na yük­sel­se de ta­pu de­ğe­ri ile ger­çek sa­tış ra­ka­mı ara­sın­da uçu­rum ol­du­ğu gö­rül­dü. Uz­man­la­ra gö­re vil­la fi­yat­la­rı 2-3 mil­yon do­lar­dan baş­lı­yor ve 35-40 mil­yon do­la­ra ka­dar çı­kı­yor.

  METREKARELER BÜYÜDÜ

  Ya­pı kul­la­nım iz­ni alı­nan vil­la­la­rın, kul­la­nım alan­la­rı­nın da bü­yü­dü­ğü dik­kat çek­ti. 2014 yı­lın­da ya­pı­lan vil­la­la­rın top­lam yü­zöl­çü­mü 4 mil­yon 742 bin 490 met­re­ka­re iken ra­kam 2015’te 717 bin 788 met­re­ka­re ol­du. 2014’te 194 met­re­ka­re olan bü­yük­lük bu yıl 230 met­re­ka­re­ye ulaş­tı.

  YABANCI ALIMLARI ETKİLİ

  Vil­la ve trip­leks tar­zı ko­nut­la­ra il­gi­de Kör­fez ül­ke­le­ri­nin de et­ki­li ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Re­max gayrimenkul da­nış­ma­nı Ev­rim Kır­mı­zı­taş, bü­yük eve alış­kın olan Suu­di Ara­bis­tan, Ku­veyt ve Du­ba­i gi­bi ül­ke­ler­den ai­le­le­rin son yıl­lar­da Tür­ki­ye­’den edin­di­ği ko­nut­la­rın bu tür ba­ğım­sız ya­pı­lar­dan oluş­tu­ğu­nu söy­le­di. Fi­yat­la­rın böl­ge­si­ne ko­nu­mu­na ve özel­lik­le­ri­ne gö­re de­ğiş­ti­ği en dü­şük vil­la­nın 2 mil­yon do­lar ol­du­ğu ak­ta­rıl­dı.

  APARTMANDA ARTIŞ SINIRLI

  Ay­nı dö­nem­de bir­den faz­la ko­nu­tu için­de ba­rın­dı­ran si­te ve apart­man da­ire­le­rin­de ise bi­rim ba­şı­na sa­tış de­ğer­le­ri bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 4,93 ar­ta­rak 121 bin 942 li­ra ol­du. TÜ­İK ve­ri­le­ri­ne gö­re ge­çen yıl 740 bin 325 apart­man da­ire­si için ya­pı kul­la­nım izin bel­ge­si alın­dı. Kul­la­nım iz­ni alı­nan ko­nut­la­rın toplam de­ğe­ri 86 mil­yar 32 mil­yon li­ra ola­rak he­sap­lan­dı. Bu yıl ya­pı kul­la­nım iz­ni alı­nan ko­nut sa­yı­sı 151 bin 47, ko­nut­la­rın de­ğe­ri 18 mil­yar 418 mil­yon li­ra ol­du. Ko­nut alı­cı­sı güç­len­di Ko­nut ba­şı­na dü­şen fi­yat ar­tı­şı yüz­de 4,93 ar­ta­rak 116 bin 209 li­ra­dan 121 bin 942’ye yük­sel­di. Ko­nut üre­ti­ci­le­ri bu dö­nem­de ce­bin­de pa­ra­sı olan ko­nut alı­cı­sı­nın eli­nin güç­lü ol­du­ğu­nu ve bu tarz ko­nut­la­rın fi­ya­tı­nın art­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

  DİZİLER DE ETKİLİ OLUYOR

  Ar­tan ha­ne­hal­kı ge­lir­le­ri­nin vil­la öz­le­mi­ni ger­çe­ğe dö­nüş­tür­dü­ğü­ne dik­kat çe­ken Arı­kan Ya­pı Baş­ka­nı Ha­bip Arı­kan, di­zi­le­rin de vil­la ta­le­bi­ni öne çek­ti­ği­ni söy­le­di. Arı­kan; “Di­zi­ler ge­nel­de vil­la­lar­da çekiliyor. Bu­ra­da­ki ra­hat­lık ve kon­for vil­la sa­tış­la­rı­nı ar­tı­rı­yor. Ni­te­kim ül­ke­miz­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar bi­ze yüz­de el­li­nin üze­rin­de ki­şi­nin ha­vuz­lu ve müs­ta­kil bir ev­de otur­ma ha­ya­li­ne sa­hip ol­du­ğu­nu gösteriyor. Ço­cuk­lu ai­le­le­rin özel­lik­le ter­cih et­ti­ği bu ya­şam bi­çi­mi ai­le içi sos­yal­leş­me­ye de po­zi­tif etkiler ya­pı­yo­r” de­di.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir