Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

İşte ağrı kesici besinler

ÜZÜM Si­yah üzüm­de bu­lu­nan an­to­si­yo­nin ve ku­er­se­tin ile hem si­yah hem be­yaz üzüm­de bu­lu­nan res­ve­rat­rol ad­lı mad­de­le­rin ağ­rı ke­si­ci et­ki­le­ri üze­ri­ne yo­ğun bi­lim­sel ça­lış­ma­lar mev­cut. Ön ça­lış­ma­lar ek­lem kı­kır­da­ğı­nı ve omur­lar ara­sın­da­ki disk­le­ri de ko­ru­du­ğu­nu des­tek­li­yor.

1/12

ZENCEFİL Ağ­rı ke­si­ci ve an­ti­enf­la­ma­tu­ar özel­lik­le­ri olanzen­ce­fil hak­kın­da 2010 yı­lın­da ya­pı­lan bir ça­lış­ma eg­zer­si­ze bağ­lı kas ağ­rı­la­rı­nı azalt­tı­ğı­nı id­di­a edi­yor. Gün­de 2-3 tat­lı ka­şı­ğı öne­ri­li­yor.

2/12

ACAİ ÇİLEĞİ An­ti­ok­si­dan ve ome­ga-3’ten zen­gin. Ki­reç­len­me ve ağ­rı üze­ri­ne et­ki­le­ri ça­lı­şı­lı­yor.

3/12

SOYA FASULYESİ Et­ki­si izof­la­von içe­ri­ği­ne bağ­lı. Gün­de 40 gram so­ya pro­te­ini­nin diz ki­reç­len­me­si olan­lar­da ağ­rı ve ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğı­nı azalt­tı­ğı bil­di­ri­li­yor. An­cak özel­lik­le er­kek­ler­de et­ki­li.

4/12

KETEN TOHUMU Omega-3 içeriyor. Ağrı kesici ve antienflamatuar.

5/12

KİRAZ VE VİŞNE An­to­si­ya­nin ve bi­yof­la­vo­no­id içe­ri­ğiy­le ağ­rı ke­si­ci, an­ti­enf­la­ma­tu­ar ve ki­reç­len­me kar­şı­tı et­ki­le­ri gün­dem­de. Gut te­da­vi­sin­de­ki et­kin­li­ği ça­lı­şı­lı­yor. Mev­si­min­de gün­de bir avuç ye­ter­li.

6/12

BALIK Başta somon olmak üzere yağlı balıkların Omega-3 içerikleriyle ağrıları azalttıkları bildiriliyor. Haftada 2-3 kez yemek yeterli.

7/12

ZERDEÇAL Zer­de­ça­la ren­gi­ni ve­ren cur­cu­min ad­lı pig­ment ağ­rı ke­si­ci ve an­ti­enf­la­ma­tu­ar özel­lik­le­re sa­hip. Ki­reç­len­me­si olan has­ta­lar­da ya­pı­lan bir ça­lış­ma­da gün­de 200 mi­lig­ram cur­cu­min alın­ma­sı­nın ağ­rı­yı azal­tıp ha­re­ket­le­ri ar­tır­dı­ğı bil­di­ril­mek­te­dir.

8/12

KAHVE Ağ­rı eşi­ği­ni yük­selt­ti­ği bil­di­ri­li­yor. Eg­zer­siz­den ön­ce bir fin­can öne­ri­li­yor. An­cak kah­ve­nin ya­rar­la­rı ka­dar za­rar­la­rı da tar­tı­şı­lan bir mad­de ol­du­ğu­nu unut­ma­ya­lım.

9/12

CEVİZ Ce­viz bol mik­tar­da Ome­ga-3 içe­ri­yor. Çiğ tü­ke­til­di­ğin­de ağ­rı ve inf­la­mas­yo­nu azal­ta­bi­li­yor.

10/12

KEREVİZ Kerevizdeki-bu­tilf­ta­lin romatizma, gut ve fib­ro­mi­yal­ji ağ­rı­sı üze­ri­ne etkili oluyor.

11/12

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Yüksek antioksidan içeriği ve bazik yapılarıyla etkililer. Yüksek K vitamini içeriği kemikleri güçlü tutuyor.

12/12