Euro
10.0584
0.74%
Dolar
8.3425
0.44%
Altın
479.41
0.61%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
414.994
-7.78%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
  AK Parti'nin Anayasa teklifi TBMM'ye teslim edildi

  AK Parti'nin Anayasa teklifi TBMM'ye teslim edildi

  AK Parti'nin Anayasa teklifi belli oldu. Teklifte, "değiştirilemeyecek hükümler" maddesi yer almadı.
  • 05.04.2013 - 19:37

  AK Parti nin Anayasa teklifi TBMM ye teslim edildi #1

  AK Parti, yeni anayasanın başlangıç, "devletin şekli ve temel ilkeler" ile son hükümlere ilişkin önerilerini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti, kısa bir başlangıç metni kaleme aldı. Öneride; "değiştirilemeyecek hükümler" maddesi yer almadı.

  Son dönemin en çok tartışılan konusu olan "Başkanlık Sistemi" de AK Parti'nin verdiği önergede yer alıyor.

  "Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk oylaması yoluyla kullanır" ifadesine yer verildi.

  "TÜRK MİLLETİ" KAVRAMI DEĞİŞMEDİ

  Yeni anayasanın "başlangıç" metninde, "Herkesin insan haysiyetinden
  kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla her türlü
  ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini
  farlılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz ve değerlerimiz etrafında
  birlikte yaşama arzusuyla hareket eden biz Türk Milleti; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan bu Anayasayı egemen irademizin ifadesi olarak kabul ve ilan ederiz" ifadesi yer aldı.

  "ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ" KAVRAMI YOK

  AK Parti; "Devletin Şekli ve Temel İlkeleri" başlıklı bölümde, devletin
  şeklini, "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir", Cumhuriyetin niteliklerini,
  "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir
  hukuk devletidir" şeklinde tanımlıyor.

  "Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti"ni
  düzenleyen maddede ise "Türkiye Devleti ülke ve millet olarak bölünmez bir bütündür. Resmi dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklâl Marşı'dır. Başkenti
  Ankara'dır" önerisi yer alıyor.

  DEVLETİN TEMEL AMAÇ VE GÖREVLERİ

  AK Parti; "Devletin temel amaç ve görevleri" başlıklı maddede,
  "Devletin temel amaç ve görevleri, milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü,
  ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır" ifadesini önerdi.

  "EGEMENLİK HALK OYLAMASI YOLUYLA KULLANIR"

  AK Parti, "Egemenlik" maddesinde, "Egemenlik kayıtsız ve şartsız
  Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halk
  oylaması yoluyla kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir
  kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz" şeklinde düzenledi.

  YÜRÜTME YETKİSİ "BAŞKAN'DA" OLACAK

  Öneride; yasama yetkisi'nin TBMM'ye ait olduğu, yürütme yetkisinin Başkan
  tarafından kullanılacağı, yargı görevinin, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce
  yerine getirileceği yer aldı. AK Parti, "Anayasa hükümlerinin bütün devlet organlarını ve kişileri bağlayacağı, kanunların Anayasaya aykırı olamayacağı" ifadesini önerdi.

  MALİ, EKONOMİK VE SOSYAL HÜKÜMLER

  Öneriye göre, kamu idarelerinin harcamaları ile kamu iktisadi
  teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları, kanunla belirlenen
  esas, usul ve sürelere uygun olarak bütçelerle yapılacak.

  Bütçe Komisyonu, merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısını, mali
  yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak. Bütçe kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüp, mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Mali yılbaşına kadar bütçe kanununun kabul edilmemesi halinde, bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki mali yıl bütçe kanunundaki hükümler uygulanacak.

  MALİ KAYNAK GÖSTERMEK ZORUNLU OLACAK

  Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın
  sınırını gösterecek. Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik
  tasarıları ile cari ve izleyen yılların bütçelerine mali yük getiren tasarı ve
  tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi
  zorunlu olacak.

  Merkezi yönetim kesin hesap kanunu tasarısı, ilgili olduğu mali yılın
  sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Bütçe Komisyonu tarafından TBMM'ye
  sunulacak.

  "DEVLET TÜKETİCİYİ KORUR VE TEKELLEŞMEYİ ÖNLER"

  Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve
  düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici ve tüketicileri koruyucu tedbirleri
  alacak, piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyecek.

  DIŞ TİCARETTE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER KOYMAK İÇİN BAŞKAN!A YETKİ VERİLEBİLECEK

  Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi
  amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri
  yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Başkan'a yetki verilebilecek.

  ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLMESİ GİZLİ OYLAMAYLA YAPILACAK

  AK Parti'nin Anayasanın değiştirilmesi önerisinde; Anayasanın
  değiştirilmesinin TBMM üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazılı olarak
  teklif edilebilmesi korunurken, Meclis üye tamsayısının en az beşte üç çoğunluğu
  ile kabul edilmesinde gizli oylama şartı kaldırılıyor.

  BAŞKAN'IN KANUNLARI VETO ETME HAKKI OLACAK

  Başkan; Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları onaylayarak
  yayınlayabilecek veya veto edebilecek ya da halk oylamasına sunabilecek. Başkan tarafından veto edilen kanun, Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçünün kararı ile halk oylamasına sunulabilecek.

  Meclis, veto edilen anayasa değişikliğine dair kanunu, üye tamsayısının
  en az üçte iki çoğunluğu ile aynen kabul ederse, Başkan bu kanunu onaylayarak
  yayınlayacak.Halk oylamasına sunulan Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabul edilmesi için geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekecek.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir