Euro
10.3872
-0.44%
Dolar
8.8667
0.01%
Altın
501.66
0.52%
Borsa
1.385
0%
Bitcoin
389.658
3.32%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

  Alkol bağımlısı kocaya zorunlu tedavi

  Aile içi şiddet olaylarında alınan önlemler artırılıyor.
  • 18.11.2013 - 09:32
  • Güncelleme : 18.11.2013 - 10:13
  Alkol bağımlısı kocaya zorunlu tedavi

  Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ci­na­yet ve ya­ra­lan­may­la so­nuç­la­nan ai­le içi şid­det olay­la­rı­nın önü­ne geç­mek için ye­ni ted­bir­ler plan­la­dı. Yü­rüt­tü­ğü ka­mu gö­re­vi ne­de­niy­le si­lah ta­şı­ma zo­run­lu­lu­ğu olan şid­det uy­gu­la­yan ka­mu per­so­ne­li­ne artık is­tis­na ya­pıl­ma­ya­cak. Po­lis, ha­kim ka­ra­rı ile şid­det uy­gu­la­ya­nın ruh­sat­lı si­la­hı­na el ko­ya­cak, ruh­sat­sız si­la­hı olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tı­ra­cak. Şid­det­ten vaz­geç­me­yen ko­ca hap­se atı­la­cak. Da­yak­çı ko­ca as­ker, po­lis gi­bi ka­mu per­so­ne­li ise pro­se­dür de­ğiş­me­ye­cek. Ka­mu gö­rev­li­le­ri 'bey­li­k' si­la­hı­nı ça­lış­tı­ğı ku­ru­mu­na tes­lim ede­cek. Al­kol, uyuş­tu­ru­cu ya da uya­rı­cı mad­de kul­la­nan veya ba­ğım­lı­sı olan ki­şi­ler eşi/ai­le­si­ne za­rar ver­me­me­si ama­cıy­la has­ta­ne­ye ya­tı­rı­la­cak.

  KORUNAN KADINLAR TAKİP EDİLECEK

  Ha­kim ka­ra­rı ile ko­ru­nan ka­dın­lar 'tek­ni­k' araç­lar ve yön­tem­ler kul­la­nı­la­rak ta­kip edi­le­cek. An­cak şid­det mağ­du­ru ve şid­det uy­gu­la­yan­la­rın ta­ki­bi ama­cıy­la ve­ri­len tek­nik ci­haz­lar­la ki­şi­le­rin ses ve gö­rün­tü­le­ri kay­da alın­ma­ya­cak. Ted­bir ka­rar­la­rı ilk de­fa­sın­da en çok al­tı ay sü­re ile ve­ri­le­cek.

  HAPİS CEZASI

  Ted­bir ka­ra­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nan ko­ca­ya be­lir­li bir sü­re­yi kap­sa­yan zor­la­ma hap­si uy­gu­la­na­cak. Şid­det uy­gu­la­yan ko­ca 3-10 gün ara­sın­da ce­za­evin­de ya­ta­cak. Ted­bi­re rağ­men eşi­ne şid­det uy­gu­la­mak is­te­yen ko­ca hap­se atı­la­cak.

  HAFTADA BİR ZİYARET EDİLECEK

  - Şid­det mağ­du­ru­nun evi haf­ta­da en az bir kez zi­ya­ret edi­le­cek.

  - Ya­kın­la­rı ile ile­ti­şim ku­ru­la­cak.

  - Kom­şu­la­rı­nın bil­gi­si­ne baş­vu­ru­la­cak, ma­hal­le muh­ta­rın­dan bil­gi alı­na­cak.

  - Evin çev­re­sin­de araş­tır­ma ya­pı­la­cak.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir