Euro
10.9046
0.5%
Dolar
9.3562
0.27%
Altın
534.05
0.8%
Borsa
1.418
0%
Bitcoin
582.539
0.77%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
  Anayasada tek bir maddede uzlaştılar: Milletvekili zammı

  Anayasada tek bir maddede uzlaştılar: Milletvekili zammı

  Tüm vekilleri bir araya getiren madde..
  • 22.11.2012 - 10:57

  Anayasada tek bir maddede uzlaştılar: Milletvekili zammı #1

  Meclis Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda aylardır neredeyse hiçbir maddede anlaşamayan partiler tek bir konuda hemfikir oldu: Milletvekilleri zammı. Komisyonda hiç kimse milletvekillerine yapılacak zamma itiraz etmedi. Milletvekilleri zamları haricinde aylardır devam eden çalışmalarda komisyonda uzlaşılan madde sayısı 5'i geçmiyor.

  YASALAŞMASI KESİN

  An­cak, par­ti­le­rin ta­ma­mı, mil­let­ve­ki­li zam­mı­nın na­sıl ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da or­tak gö­rüş­ler di­le ge­ti­r­di. Böy­le­ce bir Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ğin­de ka­bul edi­le­cek “ban­ko­” mad­de­ler ara­sın­da öde­nek ve yol­luk­la­rın yer ala­ca­ğı an­la­şıl­dı.

  Sözcü'den Saygı Öztürk, mil­let­ve­ki­li öde­nek ve yol­luk­la­rıy­la il­gi­li si­ya­si par­ti­le­rin öne­ri­le­ri­ne ulaş­tı. Tep­ki­le­re ne­den ol­ma­ma­sı için zam­la­rın ka­nun­la dü­zen­len­me­si gö­rü­şü ağır bas­tı.

  İş­te milletvekillerine yapılacak zam konusundaki öne­ri­ler:

  AKP: "KESİNTİ OLMASIN"

  İktidar partisi AK­P’­nin öne­ri­sin­de, “Mil­let­ve­kil­le­ri­nin öde­nek, yol­luk ve emek­li­lik iş­lem­le­ri ka­nun­la dü­zen­le­nir. Öde­ne­ğin ay­lık tu­ta­rı en yük­sek dev­let me­mu­ru­nun al­mak­ta ol­du­ğu mik­ta­rı, yol­luk da öde­nek mik­ta­rı­nın ya­rı­sı­nı aşa­maz. Mil­let­ve­kil­le­ri­ne öde­ne­cek öde­nek ve yol­luk­lar, ken­di­le­ri­ne bağ­la­nan emek­li ay­lı­ğı ve ben­ze­ri öde­me­le­rin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­me­z” ifadelerine yer verildi.

  MHP: "İÇTÜZÜKTE DÜZENLENMESİ YETERLİ"

  MHP, mil­let­ve­kil­li­ği­nin düş­me­si, ip­tal is­te­mi, öde­nek ve yol­luk­la­rın ka­nun­la­rın tek­lif edil­me­si ve gö­rü­şül­me­si­nin Mec­lis İç Tü­zü­ğü­’n­de dü­zen­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni, Ana­ya­sa­’da dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı­na ge­rek ol­ma­dı­ğı­na ka­rar ver­di.

  CHP: "ÖNCE ÖDENSİN"

  CHP’­nin sunduğu öne­ri­de ise şu ifadeler yer aldı: “TBMM üye­le­ri­nin öde­nek, yol­luk ve emek­li­lik iş­lem­le­ri ka­nun­la dü­zen­le­nir. Öde­ne­ğin ay­lık tu­ta­rı en yük­sek dev­let me­mu­ru­nun al­mak­ta ol­du­ğu mik­ta­rı, yol­luk da öde­nek mik­ta­rı­nın ya­rı­sı­nı aşa­maz. TBMM üye­le­ri bun­la­rın emek­li­le­ri SGK ile il­gi­len­di­ri­lir­ler ve üye­li­ği so­na eren­le­rin is­tek­le­ri ha­lin­de il­gi­le­ri de­vam eder. TBMM üye­le­ri­ne öde­ne­cek öde­nek ve yol­luk­lar, ken­di­le­ri­ne sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu ta­ra­fın­dan bağ­la­nan emek­li ay­lı­ğı ve ben­ze­ri öde­me­le­rin ke­sil­me­si­ni ge­rek­tir­mez. Öde­nek ve yol­luk­la­rın en çok üç ay­lı­ğı ön­ce­den öde­ne­bi­lir.”

  BDP: ÖZLÜK HAKLARI ÖMÜR BOYU GEÇERLİ OLMALI

  BDP, mil­let­ve­kil­le­ri­nin öz­lük hak­la­rı­nın ömür bo­yu sür­me­si­nin ge­çer­li ol­ma­sı­nı is­te­di. BDP’­nin öne­ri­sin­de ise şöy­le de­nil­di: “Bir ya­sa­ma dö­ne­min­de mil­let­ve­kil­le­ri­nin ay­lık ve öde­nek­le­ri­ne ya­pı­lan ar­tış­lar an­cak bir son­ra­ki ya­sa­ma dö­ne­min­de yü­rür­lü­lü­ğe gi­rer. Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ma­li ve sos­yal hak­la­rı hak­ka­ni­yet ve di­ğer ka­mu yö­ne­ti­ci­le­riy­le eşit­lik te­me­lin­de sap­ta­nır. Mil­let­ve­ki­li öde­nek­le­ri ve yol­luk­la­rı ya­say­la be­lir­le­nir. Mil­let­ve­ki­li öde­ne­ği kı­ya­sen bi­rin­ci de­re­ce­nin dör­dün­cü ka­de­me­sin­de­ki kad­ro­lu bir dev­let me­mu­ru­nun al­dı­ğı öde­nek mik­ta­rı­nı, yol­luk ise onun ya­rı­sı­nı aşa­maz. Mec­lis üye­le­ri­nin sos­yal gü­ven­ce­le­ri ya­say­la be­lir­le­nir. Emek­li maa­şı dı­şın­da­ki hak ve ay­rı­ca­lık­lar, mil­let­ve­ki­li­nin ölü­müy­le so­na erer.”

  İlginizi Çekebilir


  Görüş Bildir