Euro
15.2629
-0.16%
Dolar
13.5844
-0.04%
Altın
793.9830
-0.08%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
498.632
-1.15%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

  Başbakan'ın odasında dinleme cihazı bulundu iddiası

  CHP'li Tekin'in iddialarına göre, Başbakan'ın korumalarının değişmesinin nedeni de bu..
  • 14.11.2012 - 08:26
  Başbakan'ın odasında dinleme cihazı bulundu iddiası

  Başbakan ın odasında dinleme cihazı bulundu iddiası #1

  CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gür­sel Te­kin'den çarpıcı iddialar.. Tekin, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ma­kam oda­sın­da din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu yö­nün­de bil­gi al­dık­la­rı­nı söy­le­di. Odasının talan edildiğini, döşemelerinin söküldüğünü söyleyen Tekin, Başbakan'a "Seni kim dinliyor?" diye sordu.

  İş­te o id­di­alar:

  "TADİLATSA POLİSE NİYE YAPTIRDILAR?"

  Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekil, "Tadilat adı al­tın­da, kül­tür var­lı­ğı ol­du­ğu için sö­kül­me­si sa­kın­ca­lı olan bü­tün yer dö­şe­me­le­rinin sö­kü­le­rek odada din­le­me ci­ha­zı aran­dı­ğı du­yum­la­rı­nı al­dık" dedi.

  Tekin sözlerine şöyle devam etti:

  "Makam odasının ta­ba­nın­da­ki ah­şap ya­pı­la­rı, du­var ay­dın­lat­ma­la­rı bi­le tamamen sö­kül­dü. Tüm re­sim­le­rin çer­çe­ve­le­ri, sak­sı­la­ra ka­dar el­den ge­çi­ril­di. Fo­toğ­raf çe­kil­me­si ya­sak ol­du­ğu için gö­rün­tü­le­te­me­dik. Madem ta­mi­rat­tı bu gö­re­vi ne­den Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma­la­rı yap­tı. Eğer ta­di­lat ise dev­le­tin po­li­si­ne bu işi yap­tır­mak­tan utan­mı­yor mu?

  "BAŞBAKAN'I BİLE DİNLİYORLARSA.."

  Her­ke­sin din­len­di­ği bir ül­ke­de bu kor­ku eğer Baş­ba­ka­n’­a ka­dar var­mış­sa du­rum bir hayli va­him de­mek­tir. Başbakan’ın düz­gün kul­lan­ma­dı­ğı Mecli­s’­te­ki ma­ka­mın­da iki adet din­le­me ci­ha­zı bu­lun­du­ğu du­yum­la­rı­nı al­dık. Son­ra­ki sü­reç­te beş yıl­dır ya­nın­dan ayır­ma­dı­ğı Baş­ba­kan­lık Ko­ru­ma Dai­re Baş­ka­nı Meh­met Yük­sel ile Ko­ru­ma Mü­dü­rü Ze­ki Bu­lut gö­rev­le­ri­ni dev­ret­ti. Erdoğan ne­den yanından bir an olsun ay­rıl­ma­yan yakın ko­ru­ma­la­rı­nı ta­ma­men de­ğiş­tir­me ih­ti­ya­cı duy­du?

  "KİM DİNLİYOR?"

  Buradan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a so­ru­yo­rum: Ma­ka­mından din­le­me ci­ha­zı çık­tı mı? Se­ni kim din­li­yor? Han­gi is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri pe­şin­de? ABD gü­düm­lü po­li­ti­kan ya­kın­dan mı ta­kip edi­li­yor? Ma­ka­mına ka­dar gi­rip kim din­le­me ci­ha­zı yer­leş­tir­di? Bu din­le­me­le­re makamındaki han­gi giz­li top­lan­tı­lar ta­kıl­dı?"


  Görüş Bildir