Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
482.074
1.39%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

  Bitkisel ilaçlar böbrek düşmanı

  Prof. Dr. Bülent Altun, son yıllarda bitkisel ilaçlar sebebiyle böbreklerinde hasar oluşan hastalarla sıkça karşılaştıklarını söyledi.
  • 19.11.2013 - 15:44
  Bitkisel ilaçlar böbrek düşmanıProf.Dr.Bülent Altun, “Bitkisel ilaç kullananlarda böbrek taşı veya idrar yollarında tümör gelişimi, kan basıncının yükselmesi, tedaviye direnç ve elektrolit bozuklukları oluşuyor” dedi.

  Bit­ki­sel ürün­le­re iki açı­dan ba­kıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Nef­ro­lo­ji Ana­bi­lim Da­lı Öğ­re­tim Üye­si ve Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Prof. Dr. Bü­lent Al­tun çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du:

  1’in­ci­si, bu ürün­le­rin için­de ne var tam bil­mi­yo­ruz. Ge­rek­li la­bo­ra­tu­var de­ğer­len­dir­me­le­ri ne dü­zey­de ya­pı­lı­yor şüp­he­le­ri­miz var. İn­ter­net üze­rin­den ya­pı­lan ti­ca­ret, hem bit­ki­sel ürün pa­za­rı­nı yay­gın­laş­tır­mış hem de de­net­len­me­si­ni zor­laş­tır­mış­tır. 2’in­ci ola­rak, ilaç­la­rın yan et­ki­le­rin­den çe­ki­nen has­ta­la­rın bit­ki­sel ürün­le­re yö­nel­me­si ile bir­lik­te fark­lı so­run­lar nef­ro­lo­ji pra­ti­ğin­de gö­rül­me­ye baş­lan­mış­tır. Nef­ro­lo­ji pra­ti­ğin­de gö­rü­len so­run­la­rı, böb­rek ve­ya kan ba­sın­cı üze­ri­ne olan et­ki­ler ol­mak üze­re iki baş­lık al­tın­da in­ce­le­mek müm­kün­dür. Bit­ki­sel ürün­ler de­ği­şik me­ka­niz­ma­lar­la doğ­ru­dan böb­re­ği ve­ya kan ba­sın­cı­nı et­ki­le­ye­bi­lir.

  ÇİN'DE ÜRETİLENLERİ İÇİP HASTA OLAN BİR GRUP VAR

  Al­tun, bit­ki­sel ürün­le­rin vü­cu­da ve­re­bi­le­ce­ği za­rar­la­rı mev­cut ilaç­lı te­da­vi­nin ak­sa­ma­sı, te­da­vi­ye uyum­suz­luk, ilaç­lar­la et­ki­le­şim, böb­rek ta­şı ve­ya id­rar yol­la­rın­da tü­mör ge­li­şi­mi, kan ba­sın­cı­nın yük­selme­si, te­da­vi­ye di­renç ve elek­tro­lit bo­zuk­luk­ları ola­rak açık­la­dı.

  Dün­ya­da­ki böb­rek has­ta­lı­ğı ne­den­le­ri­ne ba­kın­ca, özel­lik­le Çi­n’­de üre­ti­len ilaç­la­rın böb­re­ğe ver­di­ği za­rar­la­rın bir grup oluş­tur­ma­ya baş­la­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Prof. Dr. Al­tun, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Sı­kın­tı­nın bo­yu­tu şu­dur, biz de ar­tık Tür­ki­ye­’de bu tür­den ilaç­la­rı kul­lan­dık­la­rı için böb­rek­le­ri za­rar gör­müş in­san­lar­la kar­şı­la­şır ol­duk. Ya­vaş ya­vaş yo­ğun kul­la­nı­ma bağ­lı ola­rak, bu tür has­ta­lar kar­şı­mı­za çı­kı­yor.

  YETERLi DENETiM YOK

  Sağlık Bakanlığı’nın bitkisel ürünler üzerindeki denetiminin istenilen düzeyde olmadığını belirten Prof.Dr. Altun, “Bitkisel ürünler birçok yan etkiye neden olabilir, kullanımı çok yaygın, hastalar sorulmadıkça söylememe eğiliminde. Bu nedenle hastalara bitkisel ürün kullanımı ısrarla sorulmalıdır” dedi.

  Kanıtlara değil varsayımlara dayalı

  Bit­ki­sel ürün­le­rin ba­zı­la­rı­nın ger­çek­ten ya­rar­lı ola­bi­le­ce­ği­ni ama ya­rar­lı ol­duk­la­rı­nı gös­te­ren ka­nıt ve bu ürün­ler­le ya­pıl­mış ça­lış­ma sa­yı­sı­nın sı­nır­lı ol­du­ğu­nu kay­de­den Prof. Al­tun, önem­li so­run­lar­dan bi­ri­si­nin de bu ürün­le­rin ya­rar­la­rı­nın ka­nı­ta de­ğil, var­sa­yım­la­ra da­yan­ma­sı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­di. Al­tun, Tür­ki­ye­’de, bit­ki­sel ürün­ler­le il­gi­li en bü­yük prob­lem­ler­den bi­ri­si­nin, içe­rik­le­ri­nin tam bi­li­ne­me­me­si ve ko­lay ula­şı­la­bi­lir bir kay­nak bu­lun­ma­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­ledi.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir