Dolar
6.8636
0.0408%
Euro
7.7921
0.2173%
Altın
1813.36
0.2288%
Borsa
119114.99
0.339%
G. Altın
399.97
0.2652%
Bitcoin
64505.79
0.1636%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
  Gözaltındaki eylemci kadına polisten ağır küfür

  Gözaltındaki eylemci kadına polisten ağır küfür

  Gezi eylemlerine katılıp gözaltına alınan kadın savcılığa şikayet etti: Polis bana 'seni d... s... ' dedi.
  • 28.06.2013 - 14:52
  Gözaltındaki eylemci kadına polisten ağır küfür

  Gözaltındaki eylemci kadına polisten ağır küfür #1

  Polis tarafından gözaltına alınan Pınar isimli eylemci kadın, polisin kendisine çok ağır küfürler savurduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Eylemci kadın polisin kendisine “Ha­zır bu­ra­sı ka­ran­lık­ken se­ni do­m… s…” dediğini ileri sürdü.

  İşte Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün bugün köşesine taşıdığı o iddialar

  İs­tan­bu­l’­da gö­zal­tı­na alı­nan Pı­na­r’­ın ba­şı­na ge­len­le­ri, cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na yap­tı­ğı suç du­yu­ru­su ve Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ab­dur­rez­zak Ay­dı­n’­a ver­di­ği ifa­de­yi ga­ze­te­miz­de ür­pe­re­rek oku­mu­şu­nuz­dur. Sü­ley­man isim­li si­vil po­lis, genç kı­za “Ha­zır bu­ra­sı ka­ran­lık­ken se­ni do­m… s…” di­yor.

  Ya­şa­dı­ğı olay­dan son­ra genç kı­zın uy­ku dü­ze­ni bo­zu­lu­yor, ka­bus­lar gö­rü­yor, mil­let­ve­ki­li­nin de ver­di­ği des­tek­le bu söz­le­ri söy­le­yen po­lis hak­kın­da “ha­ka­ret, ta­ciz ve gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­lan­ma­” suç­la­ma­sıy­la da­va­cı ve şi­ka­yet­çi olu­yor. Böy­le bir ola­yın or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­nin boy­nu­nun bor­cu­dur.

  SİZİN KARINIZA KIZINIZA SÖYLENSE..

  CHP Mil­let­ve­ki­li Yıl­dı­ray Sa­pan, Pı­na­r’­ın ba­şı­na ge­len­le­ri TBMM kür­sü­sü­ne ta­şı­dı. Ba­kan­la­ra, mil­let­ve­kil­le­ri­ne, “Po­li­sin, Pı­na­r’­a söy­le­di­ği ‘ha­zır bu­ra­da ışık­lar ka­pa­lıy­ken do­m… s…’ söz­le­ri si­zin kı­zı­nı­za, ka­rı­nı­za, ba­cı­nı­za söy­len­se siz­ler ne his­se­der­si­niz?” de­di ve o yüz­den po­li­sin yar­gı kar­şı­sı­na çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di. TBMM tu­ta­nak­la­rı­na ge­çen o ko­nuş­ma­yı yap­tı­ğı gün, mil­let­ve­ki­li­ne de bir elek­tro­nik pos­ta gel­di.

  MİLLETVEKİLİNE DE AĞIR KÜFÜR

  Ora­da da şun­lar ya­zı­lıy­dı: “Sa­yın Yıl­dı­ray Sa­pan, ba­zı ha­ber­ler­de duy­dum ki ‘Ha­zır bu­ra­da ışık­lar ka­pa­lı se­ni do­m… s…’ di­yen po­li­si arı­yor­muş­su­nuz. Ben o po­li­sin ya­kı­nı­yım. An­la­dı­ğım ka­da­rıy­la si­zin de ca­nı­nız çek­miş. Ba­na bak o… ço­cu­ğu, se­ni hem do­m… hem de …” Yıl­dı­ray Sa­pan, gö­zal­tı ara­cın­da Pınar’a ha­ka­ret­ler eden po­li­sin pe­şi­ni bı­rak­ma­ma­ya ka­rar­lı… Ko­nu­yu TBMM’­ye de ta­şı­dı. Umarız İçiş­le­ri Ba­ka­nı, po­lis me­mu­ru Sü­ley­man için “mün­fe­rit bir ola­y” de­mez ve ko­nu­yu ay­rın­tı­lı bir bi­çim­de araş­tı­rır.

  Görüş Bildir