Kenan Sofuoğlu motoruyla Köşk'e çıkacak

Kenan Sofuoğlu motoruyla Köşk'e çıkacak

Ka­bu­le Tür­ki­ye Mo­to­sik­let Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Ba­kir Yu­nus Uçar da ka­tıl­dı. Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Ba­kan Suat Kı­lıç ve Kenan So­fu­oğ­lu ara­sın­da il­ginç bir di­ya­log ya­şan­dı. Bugün'den Ömer Ozan'ın haberine göre; ev­li­lik ha­zır­lık­la­rı ya­pan So­fu­oğ­lu, Ba­kan Kı­lı­ç'­ın "Dü­ğün ne za­ma­n" so­ru­su­na, "Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın gel­me­si­ni is­ti­yo­rum. O ne za­ma­na gün ve­rir­se o za­man ya­pa­ca­ğı­z" şek­lin­de ce­vap ver­di. Ba­kan Kı­lıç da "O za­man ya­kın­da. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mız böy­le ha­yır­lı bir me­se­le­yi faz­la uza­ğa at­ma­z" de­di.

MOTORLA ÇANKAYA'YA ÇIKACAK

Kı­lıç ile bir­lik­te Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l'­ü zi­ya­ret et­mek is­te­di­ği­ni ifa­de eden So­fu­oğ­lu, "Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı­mız ekim ayın­da uy­gun ola­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ben ye­tiş­tir­di­ğim öğ­ren­ci­le­rim­le bir­lik­te mo­tor­lar­la si­zin ma­kam ara­cı­nı­zı ta­kip ede­rek Çan­ka­ya­'ya çık­mak is­ti­yo­rum. Bi­ze ön­cü­lük eder­se­niz çok hoş olu­r" de­di. Ba­kan Kı­lıç, So­fu­oğ­lu­'nun bu öne­ri­si­ni sı­cak kar­şı­la­dı.