Petrol
95.02
-3.19%
Euro
18.2571
-0.78%
Dolar
17.9616
0.16%
Altın
1.028
-1.07%
Borsa
2857
-0.25%
Bitcoin
434.774
-0.79%
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C
  First Lady Beyaz Türkler'in mabedinde görüldü

  First Lady Beyaz Türkler'in mabedinde görüldü

  Oray Eğin, Hayrünnisa Gül'ün kimselere görünmeden Etiler'in son popüler restoranı Fenix'e gittiğini yazdı.
  • 20.04.2014 - 15:27

  First Lady Beyaz Türkler in mabedinde görüldü #1

  Sözcü yazarı Oray Eğin'in bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün, İstanbul Etiler'deki "Beyaz Türkler'in Mabedi" olarak bilinen sosyetik bir restoranda görüldüğünü söyledi. Bunun Çankaya Köşkü'nün bir mesajı olduğunun altını çizdi.

  KİMSELERE GÖRÜNMEDEN SOLUĞU ETİLER'DE ALDI

  Geç­ti­ği­miz haf­ta, ses­siz sa­kin bir İs­tan­bul ge­ce­sin­de Hay­rün­ni­sa Gül kim­se­le­re gö­rün­me­den şeh­re gel­miş­ti. Bel­li ki met­hi­ni duy­muş ol­ma­lı ki he­men so­lu­ğu Eti­le­r‘­de ye­ni açı­lan bir lo­kan­ta­da al­dı.

  HAYRÜNNİSA GÜL'ÜN DEKORASYONA OLAN İLGİSİ

  Bu ara­lar he­men her­kes Eti­le­r‘­de­ki Fe­ni­x‘­te ma­sa kap­mak, ora­da gö­rün­mek için bir­bi­riy­le ya­rı­şı­yor. He­men her ge­ce do­lu ve İs­tan­bul ser­ma­ye­si­nin es­ki ve ye­ni pa­ra­la­rı ora­da kay­na­şı­yor. De­ko­ras­yo­nu da mu­az­zam; za­ten bu ko­nu­da ulus­la­ra­ra­sı şöh­reti olan Zey­nep Fa­dıl­lı­oğ­lu­‘nun im­za­sı­nı ta­şı­yor. An­drew Mar­tin iç mi­ma­ri ödü­lü sa­hi­bi ve Ağa Han ödü­lü için fi­na­list olan Fa­dıl­lı­oğ­lu tam bir va­ha ya­rat­mış Eti­le­r’­in or­ta­sın­da. Ha­ki­ka­ten içe­ri­ye gir­di­ği­niz­de göz­le­ri­ni­zi ala­mı­yor­su­nuz.

  De­ko­ras­yo­na ne­re­dey­se bir pro­fes­yo­nel ka­dar il­gi­li Hay­rün­ni­sa Gül de Fe­ni­x‘­i de­tay­lı bir şe­kil­de in­ce­le­di.

  ÇANKAYA KÖŞKÜ AÇIK BİR MESAJ VERDİ

  Bu zi­ya­re­tin bir baş­ka an­la­mı da­ha var ta­bi­i ki. Bir sü­re­dir An­ka­ra­’da cid­di bir yol ay­rı­mı gö­ze çar­pı­yor: Tür­ki­ye kar­puz gi­bi iki­ye bö­lün­dü­ğün­den be­ri bir ta­raf ku­tup­laş­ma­yı art­ır­mak için uğ­ra­şı­yor, Çan­ka­ya Köş­kü ise di­ya­lo­ğa da­ha açık bir me­saj ve­ri­yor.

  BEYAZ TÜRK MABEDİNE GİTMESİ MANİDAR

  Bu açı­dan Be­yaz Türk­le­r‘­in bir nu­ma­ra­lı ma­be­di olan Fe­ni­x‘­e Hay­rün­ni­sa Gü­l‘­ün zi­ya­re­ti, son gün­le­rin mo­da ta­bi­riy­le söy­le­mek ge­re­kir­se, ga­yet ma­ni­dar.

  ORAY EĞİN'İN YAZISININ TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir