Euro
15.2826
0.27%
Dolar
13.5497
0.54%
Altın
803.4570
0.29%
Borsa
1969
1.21%
Bitcoin
521.294
4.33%
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C
  Soner Yalçın HDP'ye Dengir Mir Mehmet Fırat'ı sordu

  Soner Yalçın HDP'ye Dengir Mir Mehmet Fırat'ı sordu

  Soner Yalçın, yolsuzluk nedeniyle AK Parti'den tasfiye edilen Dengir Fırat'ın sırf Kürt olduğu için HDP'den aday yapıldığını söyledi.
  • 30.06.2015 - 13:07

  suriye

  Sözcü yazarı, eski AK Partili yeni HDP'li Dengir Mir Mehmet Fırat'ın geçmişini hatırlatan bir yazı kaleme aldı.

  Yolsuzluk nedeniyle AK Parti'den tasfiye edilen Fırat'ın, "Bey" anlamına gelen ismine dikkat çeken Fırat, "HDP, marabaların değil ağaların partisi oldu" dedi.

  "HİÇBİRİNİZ SORMADI MI FIRAT'I NİYE ADAY YAPTIK"

  "Bu­gün 30 Ha­zi­ran 2015. Ken­di­le­ri­ne sol­cu di­yen­ler… HDP için­de­ki mil­let­ve­kil­le­ri… Bu­gün siz­ler; par­ti­ni­zin TBMM Baş­ka­nı ada­yı Den­gir Mir Mehmet Fı­ra­t’­a mı oy ve­re­cek­si­niz? Hiç­bi­ri­niz sor­ma­dı mı; “Fı­ra­t’­ı ni­ye aday yap­tı­k” di­ye! Mir; Kürt­çe­’de "Be­y" de­mek­tir. Rış­van aşi­re­ti­nin be­y’­idir; ağa­’sı­dır! Ağa-bey/ şeyh-şıh sul­ta­sı­na kar­şı ağız­la­rın­dan bir tek kö­tü söz çık­ma­yan HDP’­nin, bir feo­dal be­yi aday çı­kar­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­dir­me­li? (Sa­de­ce Fı­rat de­ğil sa­yı çok)

  HDP AĞALARIN PARTİSİ

  HDP…. Ni­ye ma­ra­ba­nın de­ğil, ağa­la­rın par­ti­si ol­du?.. Böy­le sol­cu­luk-dev­rim­ci­lik olur mu? De­mir­taş, Da­vu­toğ­lu­’nu kas­te­de­rek "Ma­ho Ağa­’yı bal­ko­na çı­kar­ma­ya­ca­ğı­z" di­yor­du; şim­di Me­mo Ağa­’yı TBMM Baş­ka­nı yap­mak is­ti­yor!

  KİMİLERİ İÇİN KÜRT OLMAK YETERLİ REFERANS

  Bit­me­di… TBMM ça­tı­sı al­tın­da; bü­yük us­ta­mız Uğur Dün­da­r’­ın yap­tı­ğı Are­na prog­ra­mın­da Kı­lıç­da­roğ­lu, Den­gir Mir Mehmet Fı­ra­t’­ın yol­suz­luk­la­rı­nı or­ta­ya çı­kar­ma­dı mı? Bu ne­den­le Fı­rat, ku­ru­cu­su ol­du­ğu AK­P’­den tas­fi­ye edil­me­di mi? İş­te… HDP bu­gün bu is­mi TBMM Baş­ka­nı yap­mak is­ti­yor? Ek­ran­lar­da söy­len­miş: Yol­suz­luk yap­mış… Ha­ya­li ih­ra­cat şam­pi­yo­nu ol­muş… TI­R’­la­rı uyuş­tu­ru­cu ta­şı­mış… Ne öne­mi var HDP için? Ki­mi­le­ri için sa­de­ce “Kür­t” ol­mak ye­ter­li re­fe­rans!"


  Görüş Bildir