Petrol
112.99
0.48%
Euro
17.4703
0.48%
Dolar
16.6775
0.24%
Altın
974
0.10%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
338.132
-1.38%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C
  Uğur Dündar'ı rahatsız eden fotoğraf karesi

  Uğur Dündar'ı rahatsız eden fotoğraf karesi

  Uğur Dündar, Başbakan Davutoğlu ile Hulusi Paşa'nın Kral Selman'la aynı fotoğraf karesine girmesinden rahatsız oldu.
  • 05.02.2016 - 10:28

  Uğur Dündar ı rahatsız eden fotoğraf karesi #1

  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Kral Selman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

  Görüşmede Davutoğlu'nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da yer almıştı. Görüşmede çekilen fotoğraf karesi ise Uğur Dündar'ı rahatsız etti. Sözcü yazarı Dündar, o fotoğraf karesinde bir tek Hulusi Akar'ın memnun olmadığını, yüz ifadelerine dayandırarak iddia etti.

  Uğur Dündar ayrıca Davutoğlu'nu "Osmanlı'yı hançerleyen Araplarla aynı fotoğraf karesine girmekle" suçladı.

  Uğur Dündar ı rahatsız eden fotoğraf karesi #2

  İşte o yazı:

  Fo­toğ­raf, Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu ile Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Hu­lu­si Aka­r’­ın “s­tra­te­jik or­ta­ğı­mı­z” Suu­di Ara­bis­ta­n’­ı zi­ya­ret­le­rin­de çe­kil­miş.

  Kral Sal­man bin Ab­dü­la­ziz bir ya­nı­na Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­nı­’nı, di­ğer ya­nı­na da Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’nin ko­mu­ta­nı­nı -hem de tat­bi­kat üni­for­ma­sıy­la- oturt­muş ol­mak­tan pek mem­nun gö­rü­nü­yor.

  "OSMANLI'YI SIRTINDAN HANÇERLEDİLER"

  Os­man­lı­’yı sır­tın­dan han­çer­le­yen, Cum­hu­ri­ye­t’­i ve ku­ru­cu­su bü­yük ön­der Ata­tür­k’­ü hiç sev­me­di­ği bi­li­nen, Vah­ha­bi­li­ği yay­ma uğ­ru­na te­rör ör­güt­le­ri­ni des­tek­le­ye­rek Or­ta­do­ğu­’yu kan gö­lü­ne çe­vi­ren Su­ud­la­rın Kra­lı, bu kom­po­zis­yon­dan mem­nun ol­ma­sın da ne yap­sın! Çün­kü tüm dün­ya­ya “Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ve onun as­ke­ri bi­zim­le bir­lik­te ha­re­ket edi­yo­r” me­sa­jı­nı ve­ri­yor.

  "BİR TEK HULUSİ PAŞA MEMNUN DEĞİL"

  Ka­re­ye dik­kat­le ba­kıl­dı­ğın­da tek hu­zur­suz ki­şi­nin; Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Akar ol­du­ğu gö­rü­lü­yor. Hu­lu­si Pa­şa di­ğer­le­ri gi­bi gül­mü­yor, tam ter­si­ne, otu­ruş bi­çi­min­den ve yüz ifa­de­sin­den sı­kın­tı­lı ol­du­ğu he­men fark edi­li­yor…


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir