Euro
15.2727
0.85%
Dolar
13.4540
0.58%
Altın
793.7690
0.48%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
529.546
-8.81%
2ºC
İstanbul
Yoğun kar 2 C

  İzmirli adam eski karısına insanlık dersi verdi

  Sedat K., “Beş parasız adamdan koca olmaz” diyerek kendisini terk eden karısının çocuğunu tedavi ettirdi, kocasını hapisten kurtardı.
  • Haber Merkezi
  • 18.06.2015 - 09:51
  İzmirli adam eski karısına insanlık dersi verdi

  İz­mir­li Se­dat K. ile Ey­lem Ş., 5 yıl ön­ce bir­bir­le­ri­ne gö­nül ve­rip ha­yat­la­rı­nı bir­leş­tir­di. Çift, mut­lu ge­çen ilk ay­la­rın ar­dın­dan Se­dat K.’­nın iş­siz kal­ma­sı yü­zün­den ge­çim sı­kın­tı­sı­na düş­tü.

  İzmirli adam eski karısına insanlık dersi verdi #1

  "BEŞ PARASIZ ADAMDAN KOCA OLMAZ"

  Bugün'ün haberine göre; mad­di sı­kın­tı­ya da­ha faz­la da­ya­na­ma­yan Ey­lem Ş., bo­şan­ma ka­ra­rı al­dı. An­cak Se­dat K.’­nın, “İş bu­la­ca­ğı­m” sö­zü üze­ri­ne vaz­geç­ti. Se­dat K.’­nın bir tür­lü iş bu­la­ma­ma­sı üze­ri­ne Ey­lem Ş,  “Beş pa­ra­sız adam­dan ko­ca ol­ma­z” di­ye­rek ev­den kaç­tı ve er­kek ar­ka­da­şı­nın evi­ne yer­leş­ti. Eşi­nin baş­ka bir er­ke­ğe kaç­tı­ğı­nı öğ­re­nen ta­lih­siz adam, he­men tek cel­se­de bo­şan­dı.

  Ay­rı­lık acı­sı­nı içi­ne atan Se­dat K., ar­ka­da­şıy­la teks­til ti­ca­re­ti­ne atıl­dı. Pa­ra ka­za­nın­ca unu­ta­ma­dı­ğı es­ki eşi Ey­lem Ş.’­yi bul­ma­ya ka­rar ver­di.

  BİR UMUTLA ESKİ KAYINVALİDESİNİ ARADI

  Ya­kın ar­ka­daş­la­rıy­la ir­ti­ba­ta ge­çip so­nuç ala­ma­yın­ca es­ki ka­yın­va­li­de­si­ne ulaş­tı. Se­dat K., es­ki eşi­nin ev­den kaç­tı­ğı adam­dan 15 ay­lık oğ­lu ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı.

  Ha­ya­tı­na ar­tık Ey­lem Ş.’siz sürdürme­ye ka­rar ve­ren genç adam, es­ki ka­yın­va­li­de­sin­den aldığı diğer haberle ikin­ci kez yı­kıl­dı. Eski eşi Eylem Ş.’nin oğlu Tol­ga, lö­se­mi has­ta­sıy­dı ve te­da­vi­ için Ka­na­da­’ya gön­de­ril­me­si ge­re­ki­yor­du.

  Sedat K., ka­zan­dı­ğı 150 bin li­ra­yı mi­nik Tolga’nın te­da­vi­si için kul­lan­ma­ya ka­rar ver­di.

  ESKİ EŞİNİN ÇOCUĞUNU KANADA'YA TEDAVİYE GÖNDERDİ

  Babası S.Y. tarafından Kanada’ya götürülen bebek, burada ilik nakli olup 2 ayda sağlığına kavuştu. 130 bin lira tutan tedavi masrafları da Sedat K. tarafından ödendi.

  HAPİSTEN DE KURTARDI

  Sedat K.’nın insanlık dersi bununla da bitmedi. Eski eşinin imam nikahlı kocasına ruhsatsız tabanca taşımaktan kesilen 6 bin lira para cezası olduğunu ve bunun ödenmemesi halinde hapis yatacağını öğrendi. Cezayı ödeyip eski eşinin imam nikahlı kocası S.Y.’yi hapse girmekten kurtardı.

  DÖNMESİNİ İSTEMEDİ

  5 sene önce “Beş parasızsın, işin yok” diye terk ettiği eski kocasının, hem yeni eşine hem de oğluna yardım etmesi, bebeğini sağlığına kavuşturmasından çok etkilenen Eylem Ş., Sedat K.’ya dönmek istedi. Ancak Sedat K., eski eşine “Kocan ve çocuğunla mutlu ol, yuvana sahip çık” diyerek yeniden birleşmeyi reddetti.


  Görüş Bildir