Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Meclis'ten geçti

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Görüşmelerden sonra teklifin tümü elektronik olarak oylandı. 298 milletvekili oy kullandı ve 297 milletvekili ‘kabul’ oyu verdi.

BÖLGE DIŞINDA KULUÇKA MERKEZİ AÇILABİLECEK

Teklifle, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi tarafından bölge dışında da Değerlendirme Kurulu kararı üzerine Bakanlıkça izin verilmesi halinde kuluçka merkezi açılabilecek.

KULUÇKA PROGRAMLARI SINIRLI OLMAK ÜZERE KARŞILANABİLECEK

Bölgelerde alt yapı, idare ve Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkez inşası ile atölye kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek olan kuluçka programları Bakanlıkça bütçeye konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilecek.

Teklife göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Teknopark firmaları ve Ar-Ge Merkezleri için yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince teşviklerden yararlanılması için bu tutarın yüzde 2’sinin pasifte geçici bir hesaba aktarılabilecek.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Meclis'ten geçti

ELEKTRONİK MÜHÜR UYGULAMASI GETİRİLİYOR

Bu kapsamda aktarılması gereken tutar 20 milyon TL ile sınırlı olacak.
Teklifle, Teknoloji firmalarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu dahilinde teşviklerin 31 Aralık 2023 tarihinden 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor. Elektronik mühür uygulaması getiriliyor.

Teklife göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu seçim usullerine yönelik maddede tüzel kişi temsilcisi gerçek kişinin, temsil ettiği tüzel kişi adına yapacakları temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına ilişkin imza sirkülerinin aslı ve ya tasdikli sureti yerine sicil tasdiknamesi ibrazı yeterli olacak.

Genel ve düzenleyici işlemler kapsamında bankalarca; süresi içinde ilgili vergi dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya vergi dairesi müdürlüklerine ihbar edilmeyen açık ihracat hesaplarının maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde ihbar edilmesi durumunda, bu bildirimler sebebiyle bankalar hakkındaki idari para cezası uygulanmayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Meclis'ten geçti