Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6208
-0.05%
Dolar
18.6181
-0.09%
Altın
1.076
-0.09%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
324.079
0.98%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

  Eurovision'da rüşvet iddialarına soruşturma

  Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) jüri oylarının satıldığıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.
  • 16.09.2013 - 10:48
  Eurovision'da rüşvet iddialarına soruşturma

  Eurovision da rüşvet iddialarına soruşturma #1

  Eu­ro­vi­si­on'­da rüş­vet ve o sa­tın al­ma id­di­ala­rı or­ta­ya atı­lın­ca Av­ru­pa Yayın Birliği (EBU) soruşturma başlattı. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision'da Türkiye'nin SMS oylarıyla yüksek puanlar aldığını belirterek, "Eurovision düzenleme komitesi SMS ve jüri oylarının ağırlığını yüzde 50'ye ge­ti­re­rek ay­nı ağır­lı­ğı ve­rin­ce pu­anı­mı­zı aşa­ğı çek­ti. Bu yüz­den ge­çen yıl Eu­ro­vi­si­on'­a ka­tıl­ma­dık. Pu­an­la­ma sis­te­mi de­ğiş­mez­se bu yıl da ka­tıl­ma­ya­ca­ğı­z" de­miş­ti. Bu açık­la­ma­la­rın ya­nı sı­ra İn­gi­liz The In­de­pen­dent ga­ze­te­si, Eu­ro­vi­si­on'­da rüş­vet ve oy sa­tın al­ma id­di­ala­rı­na dik­kat çe­ker­ken, "Şim­di Eu­ro­vi­si­on sı­fır pu­an al­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya­" dedi.

  AZER­BAY­CA­N'­A AĞIR SUÇ­LA­MA

  İs­veç ba­sı­nın­da yer alan id­di­ala­ra gö­re, Mal­mö­'de ya­pı­lan Eu­ro­vi­si­on Şar­kı Ya­rış­ma­sı­'na ka­tı­lan bir de­le­ge, oy sa­tın al­ma id­di­asın­da bu­lun­du. İs­mi giz­li tu­tu­lan kay­nak, ya­rış­ma­da 2'n­ci olan Azer­bay­ca­n'­ın jü­ri üye­le­rin­den "Bir yıl ye­te­cek pa­ra­" kar­şı­lı­ğı yük­sek pu­an­lar sa­tın al­ma­ya kal­kış­tı­ğı­nı id­di­a et­ti.

  İDDİALAR CiDDiYE ALINDI

  EBU basında yer alan id­di­ala­rı cid­di­ye al­dı­ğı­nı ve Azer­bay­ca­n'­ın so­ruş­tur­ma al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­rış­ma­da 19. ge­len İn­gi­liz şar­kı­cı Bon­ni­e Tyler, bir Fran­sız ga­ze­te­si­ne Rus­la­rın Azer­bay­ca­n'­a "Ö­de­di­ği­miz pu­an­la­rı ne­den ver­me­di­niz?" di­ye şi­ka­yet­te bu­lun­du­ğu­nu söy­le­miş­ti. Azer­bay­ca­n'­ın Lit­van­ya­lı öğ­ren­ci­le­re bir­çok kez oy kul­lan­ma­la­rı için pa­ra öde­di­ği de id­di­a edil­di.


  Görüş Bildir