Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
375.230
-0.45%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

  Osmanlı kadınları gibi yumurtayla güzelleşen ünlüler

  Magazin dünyasının ünlü isimleri Osmanlı saray kadınlarının güzellik sırrını keşfetti.
  • 01.11.2013 - 09:08
  Osmanlı kadınları gibi yumurtayla güzelleşen ünlüler

  Osmanlı kadınları gibi yumurtayla güzelleşen ünlüler #1

  Oyun­cu Bur­çin Ter­zi­oğ­lu, cilt gü­zel­li­ği­ni yu­mur­ta akı ve bu­za borç­lu ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Os­man­lı­'da sa­ray ka­dın­la­rı­nın keş­fet­ti­ği bu yön­te­mi bir sü­re­dir Ter­zi­oğ­lu gi­bi Eb­ru Şal­lı ve Ay­dan Şe­ner de uy­gu­lu­yor. Sa­bah­la­rı uyan­dı­ğın­da yü­zü­ne yu­mur­ta akı ve buz sür­dü­ğü­nü söy­le­yen Ter­zi­oğ­lu, "Çe­kim­den ön­ce yu­mur­ta akı ve buz cil­di­me çok iyi ge­li­yor. Alış­kan­lık ol­du­" di­ye ko­nuş­tu.

  Gün için­de yü­zü­ne nem­len­di­ri­ci­den baş­ka bir şey sür­me­di­ği­ni söy­le­yen Ter­zi­oğ­lu şöyle konuştu:

  'MAKYAJ YAPMIYORUM'

  "Gün­lük ha­yat­ta hiç mak­yaj yap­mı­yo­rum. An­cak çe­kim­ler yü­zün­den cil­dim sa­at­ler­ce mak­ya­ja ma­ruz ka­lı­yor. Te­miz­le­mek için or­ga­nik ve al­kol­süz ürün­le­ri ter­cih edi­yo­ru­m" de­di. Sağ­lı­ğı­na ve for­mu­na da dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten Ter­zi­oğ­lu, "Dö­nem dö­nem re­ji­me gi­ri­yo­rum. Çok id­di­alı de­ği­lim ama do­ğal gü­zel­lik ko­nu­sun­da bi­raz şans­lı­yım. Yü­zü­mün mak­ya­ja pek ih­ti­ya­cı yok" diye konuştu.

  İşte diğer ünlü kadınların güzellik sırları;

  AYDAN ŞENER

  'Mut­fak­ta ye­mek ya­par­ken ka­lan mal­ze­me­le­ri as­la bo­şa har­ca­mam. Di­ye­lim ki yo­ğurt kal­dı, alır yü­zü­me sü­re­rim. Kar­bo­nat­la yu­mur­ta akı cilde çok iyi geliyor. Ki­vi var­sa, cildim C vitamini alsın diye onu so­ya­r yü­zü­me sü­re­rim.'

  EB­RU ŞAL­LI

  Eb­ru Şal­lı da pü­rüz­süz cil­di­ni yu­mur­ta akı­na borç­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler­den. Yıl­lar ön­ce yu­mur­ta akı­nın fay­da­la­rı­nı keş­fet­ti­ği­ni ve cil­di­ne çok iyi gel­di­ği­ni söy­le­yen Şal­lı, ki­ta­bın­da da yu­mur­ta akı­nı tav­si­ye edi­yor.

  HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

  Yu­mur­ta­nın akı­nı ayı­rıp bir ka­se­ye alın. İçe­ri­si­ne süt ve bal ila­ve edip iyi­ce çır­pın. Yu­mur­ta akı bem­be­yaz ola­cak şe­kil­de ka­rış­tır­dık­tan son­ra da­ire­sel ha­re­ket­ler­le cil­di­ni­ze ma­saj ya­pa­rak uy­gu­la­yın. 20 da­ki­ka bek­le­tip ılık su ile yı­ka­yın. Haf­ta­da 2 kez ya­pa­bi­lir­si­niz.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir