Euro
10.1755
0.14%
Dolar
8.6612
-0.04%
Altın
491.51
-0.02%
Borsa
1.392
-1.94%
Bitcoin
381.320
-7.40%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C
  Uğur Dündar yine Atatürk'ü yazdı

  Uğur Dündar yine Atatürk'ü yazdı

  Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'dan yine yeni bir Atatürk yazısı..
  • 18.11.2012 - 11:41

  Uğur Dündar yine Atatürk ü yazdı #1

  Ortadoğu yanıyor.. İsrail Filistin'i vuruyor, Suriye'deki iç savaş Türkiye'yi de etkiliyor, sınırlarımıza bomba yağıyor.. Dünyada ve Türkiye'de bunlar olurken Uğur Dündar bugünkü köşesinde yine Atatürk'ü yazdı.

  Gittiği, gezdiği ülkelerde Türk olduğunu söylediğinde insanların "Atatürk'ün memleketi" diyerek tepki verdiğini yazan Dündar, dünyanın ondan övgüyle bahsettiğini, hatta Atatürk'ü anlatan insanların ondan bahsederken gözlerinin dolduğunu anlattı.

  Dünyada bu kadar hayran olunan bir liderin ülkemizde unutturulmaya çalışıldığından dem vuran Dündar, Atatürk'ün Yalova'daki çiftliğinin Suudi arabistan Kralı'na satılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

  İşte Dündar'ın o yazısı:

  PHUKET'TE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ADINI DUYDUKLARINDA HERKESİN GÖZÜ YAŞARIYOR

  Uzak­do­ğu’nun ta­til cen­net­le­rin­den Phu­ke­t’­te ya­şa­yan Türk­le­r’­in sa­yı­sı 30‘u geç­mez. Ada­da­ki Türk top­lu­lu­ğu, 29 Eki­m’de bir ara­ya ge­lip, bir res­to­ran­da ye­me­ğe gi­di­yor. Ka­pı­da­ki yaş­lı Tha­i adam, üzer­le­rin­de­ki Türk Bay­rak­lı t-shirt­le­ri­ni gö­rün­ce “Türk mü­yüz?” di­ye so­ru­yor. “E­ve­t” ce­va­bı­nı alın­ca da baş­lı­yor ba­ğır­ma­ya: Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk… Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk… Her­ke­sin gö­zü ya­şa­rı­yor.

  * * * * *

  Avus­tral­ya­lı­lar, Phu­ke­t’­i çok se­vi­yor. Bu ne­den­le çok sa­yı­da Avus­tral­ya­lı ya­şı­yor. Ada­da Ata­türk res­mi­nin bu­lun­du­ğu “An­za­k” isim­li bir res­to­ran-bar var. Türk müş­te­ri­ler­den bi­ri iş­let­me­ci­ye Ata­tür­k’­ü gös­te­rek “Kim bu?” di­ye so­ru­yor. Res­to­ran-ba­rın sa­hi­bi “He is a gre­at ma­n” (bü­yük adam) di­yor.

  * * * * *

  İNGİLİZ ŞOFÖR HAYRANLIKLA ATATÜRK'Ü ANLATTI

  Ge­çen kış Lon­dra­’da­yız. La­pa la­pa ya­ğan kar al­tın­da tak­siy­le, Hü­se­yin Öze­r’­in ün­lü “Ö­ze­r” res­to­ra­nı­na gi­di­yo­ruz. Şo­för ko­nuş­kan bir İn­gi­liz. Ne­re­den gel­di­ği­mi­zi so­ru­yor. “Tür­ki­ye­”den di­yo­ruz. Baş­lı­yor bi­ze Ata­tür­k’­ü an­lat­ma­ya… Ça­nak­ka­le Sa­va­şı­’n­dan gi­ri­yor, Cum­hu­ri­yet ve mo­dern Tür­ki­ye­’nin ku­ru­lu­şun­dan çı­kı­yor. Ha­ni ayak­lı kü­tüp­ha­ne der­ler ya, iş­te öy­le bi­ri… “Ö­ze­r”­e gel­di­ği­miz­de ha­la hay­ran­lık­la Ata­tür­k’­ü an­la­tı­yor. İner­ken ar­ka­mız­dan ses­le­ni­yor: “A­ta­türk… Ölüm­süz li­der…”

  * * * * *

  MAYORKA ADASI'DAKİ ŞOFÖR DE ATATÜRK HAYRANI ÇIKTI

  Bir oku­rum, ai­le­siy­le bir­lik­te Ak­de­ni­z’­de ge­mi yol­cu­lu­ğu ya­pı­yor. Ma­yor­ka Ada­sı­’na ya­naş­tık­la­rın­da bir tak­si ki­ra­lı­yor­lar. Te­sa­dü­fe ba­kın ki o şo­för de müt­hiş bir Ata­türk hay­ra­nı. Gün bo­yu Ata­tür­k’­ten söz edi­yor. Ak­şa­ma doğ­ru ay­rı­lık vak­ti ge­lin­ce, oku­rum ve ai­le bi­rey­le­riy­le tek tek ve­da­la­şı­yor. On­la­ra “E­ğer bi­zim Ata­türk gi­bi bir li­de­ri­miz ol­say­dı, bu­gün sü­rük­len­di­ği­miz kri­zi hiç ya­şa­maz­dı­k” di­yor.

  * * * * *

  DÜNYANIN HER YERİNDE MUTLAKA ATATÜRK HAYRANINA RASTLARSINIZ

  Phu­ke­t’­te, Lon­dra­’da, Ma­yor­ka­’da… Dün­ya­nın ne­re­sin­de olur­sa­nız olun, bir Ata­türk hay­ra­nı­na mut­la­ka rast­lar­sı­nız. Pe­ki ya biz­de… Biz­de ise hal­kın Ata­türk sev­gi­siy­le, Tür­ki­ye­’yi yö­ne­ten­le­rin ba­kış açı­la­rı ters oran­tı­lı! 29 Eki­m’­de, 10 Ka­sı­m’­da gör­dük ki, mil­le­tin Ata­tür­k’­e duy­du­ğu sev­gi gi­de­rek ar­tı­yor. Baş­ba­kan Er­do­ğan ise 10 Ka­sı­m’­ı Bru­ne­i Sul­ta­nı­’nın sa­ra­yın­da ge­çi­ri­yor. Ders ki­tap­la­rın­dan Ata­tür­k’ün adı ka­zı­nı­yor, YÖ­K’­te üs­tü çi­zi­li­yor, pos­ter­le­ri ya­sak­la­nı­yor, büst­le­ri ve hey­kel­le­ri kı­rı­lı­yor, mil­let­ve­ki­li ye­mi­nin­den Ata­tür­k’­le il­gi­li bö­lüm­ler çı­ka­rı­lı­yor! Mil­le­tin Ata­tür­k’­ü sev­me­sin­den kor­kan­lar, onu el­le­rin­den gel­di­ğin­ce unut­tur­ma­ya, hat­ta bu sev­gi­yi ya­sak­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar.

  * * * * *

  BUDADIKLARI HER DALDAN ATATÜRK SEVGİSİ DAHA GÜR ÇIKIYOR

  Bak­sa­nı­za, pa­ra­sıy­la sa­tın al­dı­ğı ara­zi­de el­le­riy­le ku­rup ulu­su­na ar­ma­ğan et­ti­ği Ya­lo­va­’da­ki Mil­let Çift­li­ği­’ni Suu­di Ara­bis­tan Kra­lı­’na sat­tı­lar! Oy­sa bü­yük ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk, o çift­lik­te köş­kü­ne za­rar ve­ren bir ağaç da­lı­nı kes­tir­mek ye­ri­ne, köş­kün kay­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­miş bir do­ğa­se­ver­di. Bun­lar o eş­siz ar­ma­ğa­nı Arap Şey­hi­ne sa­ta­rak, Ata­türk sev­gi­si­ni tıp­kı bir ağaç da­lı gi­bi ke­se­bi­le­cek­le­ri­ni sa­nı­yor­lar. Göz­le­ri öy­le­si­ne ka­rar­mış ki bu­da­dık­la­rı her dal­dan, o sev­gi­nin da­ha gür fış­kır­dı­ğı­nı gö­re­mi­yor­lar.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir