taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5707
Euro
7.2607
Altın
1621.68
Borsa
88059.46
Gram Altın
342.959
Bitcoin
42273.49
fuzulev

Motor teknolojisinde dev adım atıldı

Ge­diz Üni­ver­si­te­si­'n­den Yrd. Doç. Dr. Dur­muş Uy­gun, dı­şa ba­ğım­lı ol­du­ğu­muz tek­no­lo­ji­yi mil­li­leş­ti­re­cek elek­trik mo­to­ru ge­liş­tir­di.


Whatsapp ile paylaş

Motor teknolojisinde dev adım atıldı

Motor teknolojisinde dev adım atıldı

TÜ­Bİ­TAK des­te­ğiy­le üre­ti­le­cek mo­tor; sa­vun­ma sa­na­yi­in­de, in­san­sız su­al­tı araç­la­rın­da ve rüz­gar tür­bin­le­rin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek. Rüz­gar­dan yüz­de 30 da­ha faz­la elek­trik el­de edil­me­si­ni sağ­la­ya­rak, ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­ye dam­ga vu­ra­cak.

Ge­diz Üni­ver­si­te­si Mü­hen­dis­lik ve Mi­mar­lık Fa­kül­te­si önem­li bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı. Elek­trik-Elek­tro­nik Mü­hen­dis­li­ği Öğ­re­tim Üye­si Dur­muş Uy­gun, Tür­ki­ye­'nin adı­nı yurt­dı­şın­da du­yu­ra­cak bir elek­trik mo­to­ru ge­liş­tir­di. Ön­ce­lik­le sual­tı araş­tır­ma sis­tem­le­ri için dü­şü­nü­len 4 kW gü­cün­de­ki mo­tor bir­çok ye­ni­li­ği ba­rın­dı­rı­yor.

YÜZDE YÜZ YERLİ

Dün­ya­da­ki ben­zer­le­ri­ne gö­re üs­tün özel­lik­le­re sa­hip. Ül­ke­miz­de üre­ti­le­mi­yor. Ulu­sal Genç Araş­tır­ma­cı Ka­ri­yer Ge­liş­tir­me Prog­ra­mı kap­sa­mın­da 18 ay­da se­ri üre­ti­me ha­zır ha­le ge­ti­ri­lip kul­la­nı­ma su­nu­la­cak. Yüz­de 100 yer­li tek­no­lo­ji, in­san­sız su­al­tı araç­la­rın­da ve sa­vun­ma sa­na­yi­in­de kul­la­nı­la­bi­le­cek. Ay­nı za­man­da rüz­gar tür­bin­le­rin­de elek­trik üre­ti­mi­ni sağ­la­yan al­ter­na­tör gö­re­vi gö­re­cek ve yüz­de 30 da­ha faz­la ener­ji el­de edil­me­si­ni sağ­la­ya­cak. Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji­de üre­tim ka­pa­si­te­si­ni ar­tı­rır­ken, bu alan­da ta­ma­men dı­şa ba­ğım­lı ol­du­ğu­muz tek­no­lo­ji­yi mil­li­leş­ti­re­cek, ül­ke­mi­zi yurt­dı­şı­na tek­no­lo­ji sa­tar ha­le ge­ti­re­cek.

Ye­ni mo­to­ru an­la­tan Uy­gun, "Bi­rim-güç yo­ğun­lu­ğu­nun art­ma­sıy­la ve­rim­li­lik yük­se­le­cek. Rüz­gar ener­ji­sin­den da­ha çok ya­rar­la­nı­la­ca­k" de­di.

DONANMAYI GÜÇLENDİRECEK

Uygun, yeni ne­sil yer­li mo­to­run su­al­tı araş­tır­ma­la­rı­na ve sa­vun­ma sa­na­yi­ine kat­kı­la­rı­na de­ğin­irken "İn­san­sız de­niz araç­la­rı ye­ni mo­tor sa­ye­sin­de da­ha ko­lay kon­trol edi­le­bi­le­cek, ma­nev­ra ka­bi­li­ye­ti yük­se­le­cek. Bu mo­tor, de­ni­zal­tı­lar­dan atı­lan tor­pil­ler­de de kul­la­nı­la­bil­me özel­li­ği­ne sa­hip. Bu yö­nüy­le sa­vun­ma sa­na­yi­in­de ter­cih edi­le­ce­k" dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir