taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Öksürük çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi

Öksürük hastalık değil, çeşitli sağlık sorunlarının bir belirtisi. O nedenle çocuklarda uzun süreli öksürüğe dikkat edilmeli..


Whatsapp ile paylaş

Öksürük çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi

Öksürük çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi

Ço­cuk­lar­da en çok gö­rü­len ök­sü­rük as­lın­da vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri. Uz. Dr. As­lı To­ros, "2 haf­ta­dan kı­sa sü­ren ök­sü­rük­le­rin en sık se­be­bi grip, nez­le ve­ya so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ol­du­ğu­nu, 3-12 haf­ta­dan faz­la de­vam eden ök­sü­rük ise alt so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­nın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Ök­sü­rü­ğün ço­cuk­lar­da 2 haf­ta­dan kı­sa sü­re­li ol­ma­sı akut, 3-12 haf­ta de­vam et­me­si ise kro­nik ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­r" bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

ASTIMLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Ök­sü­rü­ğün se­be­bi­nin be­lir­len­me­sin­de gö­rü­len di­ğer bul­gu­la­rın çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. As­lı To­ros, "A­teş, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı ile sık ne­fes al­ma, bron­şit ve­ya za­tür­re gi­bi cid­di has­ta­lık­la­rın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Özel­lik­le ba­har­da bu­run akın­tı­sı, hap­şı­rık, bu­run­da ka­şın­tı ile bir­lik­te ge­ce be­lir­gin­le­şen ök­sü­rük­ler sa­man nez­le­si ve­ya aler­jik as­tım ile iliş­ki­li ola­bi­li­r" di­ye ko­nuş­tu.

UZMANA DANIŞMADAN ŞURUP VERMEYİN

Ço­cuk­ta uz­man fik­ri alın­ma­dan ök­sü­rük ke­si­ci ya da an­ti­bi­yo­tik tü­rü ilaç­lar­la te­da­vi yo­lu iz­le­me­ye ça­lış­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. To­ros, "Ku­ru bir ök­sü­rük­te, ök­sü­rük sök­tü­rü­cü şu­rup kul­la­nı­mı ök­sü­rü­ğün şid­de­ti­nin art­ma­sı­na ne­den ola­bil­mek­te­di­r" dedi.

BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYiN

Öksürük kriz şeklinde geliyorsa,

3 günden uzun sürdüyse,

Ateşle beraber seyrediyorsa,

Gece uykusunu ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa,

Sık sık tekrarlanıp nefes alıp verme zorlaşıyor ise doktora başvurulması gerekmektedir.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir