Euro
9.5032
0.6%
Dolar
7.8234
0.66%
Altın
461.11
0.17%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.149
-0.86%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

  Muhtaç olana FON bakacak

  Muhtaç vatandaşlar için bakım sigortası oluşturulacak.
  • 19.10.2013 - 08:02
  Muhtaç olana FON bakacak

  Muhtaç olana FON bakacak #1

   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı taslak rapora göre ilk etapta fon kurulacak. Ardından bakım hizmeti alan muhtaçlara yardım yapılacak.

  Bu­na gö­re sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ola­rak fo­nun ta­ma­mı­nın dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ifa­de edil­di. Bu kap­sam­da alı­nan ver­gi­le­rin da­ha et­kin ve adil kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret edil­di. Şans ve ta­lih oyun­la­rı ile Kı­zı­lay, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ve Türk Ha­va Ku­ru­mu (THK) gi­bi va­kıf­lar­dan kay­nak oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ba­kan­lı­ğın fo­nun oluş­ma­sı için tav­si­ye et­ti­ği di­ğer bir gö­rü­şe gö­re de prim­le­rin ça­lı­şan ve iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı. Si­gor­ta sis­te­mi­ne da­hil ol­ma­yan­la­rın öde­me­le­ri­nin ise dev­let ta­ra­fın­dan sağ­la­na­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di. Emek­li, dul ve ma­lul­ler gi­bi ge­lir dü­ze­yi kı­sıt­lı olan ki­şi­ler­den prim alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

  MUH­TAÇ­LIK KRİ­TER­LE­Rİ

  Tas­lak­ta ba­kı­ma muh­taç­lık kri­ter­le­ri de sı­ra­lan­dı. Bu­na gö­re vü­cut te­miz­li­ği­ni ve ye­me iç­me ih­ti­ya­cı­nı tek ba­şı­na ya­pa­ma­yan­lar, otur­du­ğu yer­den kal­ka­ma­yan, mer­di­ven inip çı­ka­ma­yan, ayak­ta du­ra­ma­yan ile kı­ya­fet­le­ri­ni çı­ka­ra­ma­yan­la­rın si­gor­ta­dan ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ra­por­da ba­kım hiz­met­le­ri­nin 4 fark­lı şe­kil­de ve­ri­le­bi­le­ce­ği bil­gi­si­ de yer aldı. Ba­kım hiz­me­ti­nin ai­le ya­kı­nın­dan, ba­kı­cı­dan, ya­rı ve tam za­man­lı ola­rak çe­şit­li ku­rum­lar­dan alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir