Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.747
0.52%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

  Öksürük çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi

  Öksürük hastalık değil, çeşitli sağlık sorunlarının bir belirtisi. O nedenle çocuklarda uzun süreli öksürüğe dikkat edilmeli..
  • 17.02.2014 - 12:27
  Öksürük çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi

  Öksürük çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi #1

  Ço­cuk­lar­da en çok gö­rü­len ök­sü­rük as­lın­da vü­cu­dun sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rın­dan bi­ri. Uz. Dr. As­lı To­ros, "2 haf­ta­dan kı­sa sü­ren ök­sü­rük­le­rin en sık se­be­bi grip, nez­le ve­ya so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi üst so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rı ol­du­ğu­nu, 3-12 haf­ta­dan faz­la de­vam eden ök­sü­rük ise alt so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rı­nın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Ök­sü­rü­ğün ço­cuk­lar­da 2 haf­ta­dan kı­sa sü­re­li ol­ma­sı akut, 3-12 haf­ta de­vam et­me­si ise kro­nik ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­r" bil­gi­si­ni pay­laş­tı.

  ASTIMLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

  Ök­sü­rü­ğün se­be­bi­nin be­lir­len­me­sin­de gö­rü­len di­ğer bul­gu­la­rın çok önem­li ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Dr. As­lı To­ros, "A­teş, hı­rıl­tı, ne­fes dar­lı­ğı ile sık ne­fes al­ma, bron­şit ve­ya za­tür­re gi­bi cid­di has­ta­lık­la­rın be­lir­ti­si ola­bil­mek­te­dir. Özel­lik­le ba­har­da bu­run akın­tı­sı, hap­şı­rık, bu­run­da ka­şın­tı ile bir­lik­te ge­ce be­lir­gin­le­şen ök­sü­rük­ler sa­man nez­le­si ve­ya aler­jik as­tım ile iliş­ki­li ola­bi­li­r" di­ye ko­nuş­tu.

  UZMANA DANIŞMADAN ŞURUP VERMEYİN

  Ço­cuk­ta uz­man fik­ri alın­ma­dan ök­sü­rük ke­si­ci ya da an­ti­bi­yo­tik tü­rü ilaç­lar­la te­da­vi yo­lu iz­le­me­ye ça­lış­ma­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. To­ros, "Ku­ru bir ök­sü­rük­te, ök­sü­rük sök­tü­rü­cü şu­rup kul­la­nı­mı ök­sü­rü­ğün şid­de­ti­nin art­ma­sı­na ne­den ola­bil­mek­te­di­r" dedi.

  BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYiN

  Öksürük kriz şeklinde geliyorsa,

  3 günden uzun sürdüyse,

  Ateşle beraber seyrediyorsa,

  Gece uykusunu ve günlük yaşamınızı etkiliyorsa,

  Sık sık tekrarlanıp nefes alıp verme zorlaşıyor ise doktora başvurulması gerekmektedir.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir