Silikon Vadisi’nde ilk Türk Ayşegül İldeniz

Silikon Vadisi’nde ilk Türk Ayşegül İldeniz

ABD'li teknoloji devi Intel'in Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya Başkan Yardımcılığı'na, şirketin Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Ayşegül İldeniz getirildi. İldeniz çalışmalarını Intel'in Silikon Vadisi'ndeki merkezinde sürdürecek.

'İLK HEDEF GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ'

Yeni göreviyle ilgili Bugün'e açıklamalar yapan İldeniz, atamanın kendisine büyük heyecan verdiğini belirterek şunları anlattı: 'Intel'in merkezinde herkesi şaşırtacak, hayatı kolaylaştıracak yeni teknolojiler sunmak için çalışacağım. İlk hedefim, başta giyilebilir teknolojiler olmak üzere şirketin gelecek nesil teknolojilerini geliştirmek, yeni ürün ve iş modellerini oluşturmak, stratejik işbirlikleri ve yatırımları planlamak olacak.'

'KRİZDE SOĞUKKANLIYIZ'

İl­de­niz ulus­la­ra­ra­sı dev şir­ket­ler­de ço­ğun­luk­la Türk yö­ne­ti­ci­le­rin ter­cih edil­me­siy­le il­gi­li ola­rak ise şun­la­rı söy­le­di:
'Bun­da Do­ğu-Ba­tı sen­te­zi­nin bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­na ina­nı­yo­rum. In­te­l'­in Tür­ki­ye­'yi böl­ge­sel mer­kez ola­rak seç­me­si­nin ne­de­ni de bu. Türk yö­ne­ti­ci­le­rin ba­tı­lı bir iş eti­ği ve di­sip­li­nin ya­nı sı­ra, Or­tado­ğu ve Af­ri­ka­'da­ki zor­luk­la­rı an­la­ya­bi­len kül­tü­rel bi­ri­kim­le­ri de bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca kriz­ler­de soğukkan­lı­lık­la en doğ­ru kararı ver­me ye­te­ne­ği­ne sa­hip­le­r.'