taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4667
Euro
7.1871
Altın
1627.64
Borsa
88125.04
Gram Altın
337.713
Bitcoin
38331.34

Türk bilim adamları tamamı yerli İHA üretti

Türk bilim adamları tarafından üretilen ve 8 saat kesintisiz uçabilen yerli İHA, 130 kilometre hız yapabiliyor.

09.02.2014 - 09:27..
Whatsapp ile paylaş

Türk bilim adamları tamamı yerli İHA üretti

On­do­kuz Ma­yıs Üni­ver­si­te­si (OMÜ) Ha­va­cı­lık ve Uzay Tek­no­lo­ji­le­ri Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi­’n­de (UZAY­TEM) bir yı­lık ça­lış­ma so­nu­cu ta­ma­men yer­li mal­ze­me kul­la­nı­la­rak, Türk mü­hen­dis­le­ri ta­ra­fın­dan ta­sar­la­nan, sı­nı­fı­nın en bü­yük ve en do­na­nım­lı in­san­sız ha­va ara­cı ya­pıl­dı.

"PROJE VE TASARIMLAR BİZE AİT"

UZAY­TEM Mü­dü­rü Prof. Dr. Sü­ley­man To­lun, Bal­lı­ca yer­leş­ke­sin­de­ki mer­kez­de bir yıl­dır sür­dü­rü­len İn­san­sız Ha­va Ara­cı (İHA) ya­pı­mı­nın ba­şa­rıy­la ta­mam­la­na­rak test uçuş­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Ta­ma­men yer­li kom­po­zit mal­ze­me ve dü­şük hız­lar­da yük­sek ve­rim sağ­la­yan Tur­bop­rop mo­tor (ar­ka­sın­da ça­lı­şan bir tur­bo­jet mo­to­run­dan al­dı­ğı güç­le bir per­va­ne­yi çe­vi­ren mo­tor tü­rü) kul­la­nıl­dı­ğı­nı açık­la­dı. To­lun, “Bü­tün pro­je ve ta­sa­rım­la­rı­nı ken­di­miz ge­liş­tir­dik. İn­san­sız ha­va ara­cı üre­ti­min­de ken­di mar­ka­mı­zı oluş­tu­ra­rak Tür­ki­ye­’nin adı­nı dün­ya­ya du­yur­mak is­ti­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

SA­AT­TE 130 Kİ­LO­MET­RE

UZAY­TE­M’­de gö­rev­li öğ­re­tim gö­rev­li­si ve pro­je ko­or­di­na­tö­rü Meh­met Ce­vat Su­nol da İHA’­nın dünya standartlarında ileri teknoloji ürünleri kullanılarak yapıldığını söyledi. Sunol şunları kaydetti: “Yaptığımız insansız hava aracında, üstün nitelikli kompozit (karma) malzeme kullandık. Test uçuşlarında prototipin kabiliyet yeteneği ve motorunun performansının çok başarılı olduğunu gördük. Kendi sınıfının en büyük ve en donanımlı insansız hava ara­cı. 180 ki­log­ram aza­mi kal­kış ağır­lı­ğı ve 6 met­re ka­nat açık­lı­ğı­na sa­hip. Araç, kul­la­nı­ma gö­re 5 ile 8 sa­at ara­sın­da ha­va­da ke­sin­ti­siz ola­rak ka­la­bi­li­yor ve sa­at­te 130 ki­lo­met­re hız ya­pa­bi­li­yor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir