taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5674
Euro
7.2237
Altın
1615.79
Borsa
90150.13
Gram Altın
341.663
Bitcoin
42430.04
fuzulev

Unutkanlık için yeşil çay tüketin

Yeni araştırmalar yeşil çayın alzheimerdan koruyucu etkileri olduğunu ortaya koydu.


Whatsapp ile paylaş

Unutkanlık için yeşil çay tüketin

Unutkanlık için yeşil çay tüketin

Son dö­nem­de ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, dü­zen­li ola­rak tü­ke­ti­len ye­şil ça­yın al­ze­imer olu­şu­mu­na, unut­kan­lı­ğa ve bu­na­ma­ya se­bep olan be­yin fonk­si­yon­la­rın­da­ki bo­zuk­lu­ğa kar­şı ko­ru­yu­cu ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te.

Ya­pı­lan pek çok araş­tır­ma­da ye­şil çay ve alz­he­imer has­ta­lı­ğı ara­sın­da bir bağ­lan­tı bu­lun­muş­tur. Ye­şil çay­da bu­lu­nan an­ti­ok­si­dan­la­rın (kan­ser kar­şıt­la­rı) nö­ro­de­je­ne­ra­tif (si­nir hüc­re­le­rin­de­ki yıp­ran­ma) ra­hat­sız­lık­la­rın ön­len­me­sin­de önem­li bir rö­lü var­dır.

8 ETKENDEN BİRİ

An­nals of Cli­ni­cal Psychi­atr­y'­de 2010 se­ne­sin­de ya­yım­la­nan "An­ti­ok­si­dan­lar ve Alz­he­imer Has­ta­lı­ğı­nın İn­ce­len­me­si­" baş­lık­lı bir araş­tır­ma­da, be­lir­li an­ti­ok­si­dan­la­rın alz­he­imer has­ta­lı­ğı­nın ön­len­me­si mak­sa­dıy­la kul­la­nı­mı­nın fay­da­sı­na ya da ge­re­kip ge­rek­me­di­ği­ne dik­kat çe­ken o ta­ri­he dek ya­pıl­mış tüm in­ce­le­me­ler göz­den ge­çi­ril­miş­tir. Araş­tır­ma­cı­lar üç yüz­den faz­la ma­ka­le­yi ta­ra­mış­lar ve alz­he­ime­rın ön­len­me­si­ne yar­dım­cı ola­cak, ge­le­cek va­at eden se­kiz et­ken­den bi­ri­nin ye­şil çay ol­du­ğu so­nu­cu­na var­mış­lar­dır (di­ğer ye­di ta­ne­si sa­rım­sak, kur­ku­min, me­la­to­nin, res­ve­rat­rol, Ging­ko bi­lo­ba, C ve E vi­ta­mi­ni­dir).

BEYİN VE SİNİRLERİ KORUR

Ey­lül 2009'te Jo­ur­nal of Nur­ti­ti­onal Bi­oc­he­mist­ry'­de ya­yım­la­nan bir baş­ka ma­ka­le­de ise ye­şil çay po­li­fe­nol­le­ri­nin, hem az­he­imer hem de par­kin­son has­ta­lı­ğı üze­rin­de­ki nö­ro­ko­ru­yu­cu (si­nir­le­ri ko­ru­yu­cu) iş­le­vi in­ce­len­miş­tir. Ça­lış­ma so­nu­cun­da ise, ye­şil ça­yın sin­di­ri­mi es­na­sın­da or­ta­ya çı­kan ba­zı kim­ya­sal­la­rın be­yin hüc­re ve si­nir­le­ri­ni yıp­ran­ma­ya kar­şı ko­ru­du­ğu sap­tan­mış­tır. Ye­şil ça­yın, be­yin ve si­nir­le­ri ko­ru­yu­cu özel­li­ği sap­tan­mış­tır.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Ye­şil çay; ger­çek­ten de dün­ya­da­ki en muh­te­şem be­sin­ler­den bi­ri­dir, kan­ser kar­şı­tı özel­li­ği var­dır. Ki­lo ver­me­ye yar­dım­cı­dır. Ko­les­te­ro­lü dü­şü­rür. Kalp ra­hat­sız­lı­ğı gö­rül­me ora­nı­nı önem­li de­re­ce­de azal­tır. Ay­rı­ca için­de dep­res­yon ve bu­na­lı­mın üs­te­sin­den gel­me­ye yar­dım­cı olan bi­leş­ke­ler içe­rir.

YE­ŞiL ÇAY HA­PI­NIN HiÇ­BiR FAY­DA­SI YOK

Dik­kat edil­me­si ge­re­ken en önem­li hu­sus, ye­şil ça­yın al­ze­imer ve ben­ze­ri be­yin fonk­si­- yon­la­rı üze­rin­de­ki ko­ru­yu­cu et­ki­si, sin­di­ri­mi es­na­sın­da or­ta­ya çık­mak­ta. Ya­ni ye­şil çay iç­ti­ği­niz­de ba­ğır­sak­lar­dan sin­di­ri­mi­ni sağ­la­yan en­zim­le­rin et­ki­siy­le or­ta­ya çı­kan ba­zı kim­ya­sal­lar söz ko­nu­su ko­ru­yu­cu et­ki­yi gös­ter­mek­te. Hap ola­rak alın­dı­ğın­da ise böy­le bir du­rum söz­ ko­nu­su de­ğil. Yi­ne sin­di­rim es­na­sın­da or­ta­ya çı­kan bu kim­ya­sal­lar ye­şil ça­yın kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu­lu­ğu­nu ve kan­ser hüc­re­le­ri­nin ge­li­şi­mi­ni en­gel­le­yi­ci özel­li­ği­ni oluş­tur­mak­ta. Bu ne­den­le söz ko­nu­su sağ­lı­ğı­mız ise eğer, ko­ru­yu­cu­la­rı­mı­zı be­sin­ler­den seç­me­li­yiz.

Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan dopamin salgılar

Ye­şil çay­da­ki ta­nen ad­lı mad­de iyi bir ruh ha­li­ne ve ar­tan bir ra­hat­la­ma his­si­ne ne­den olur. As­lın­da Ja­pon­ya­'da sa­de­ce bu mak­sat­la kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ta­nen, bey­ni sa­kin­leş­tir­me eği­li­mi olan ve GA­BA ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir nö­rot­rans­mit­te­rin sal­gı­lan­ma­sı­nı sağ­lar. Ay­nı za­man da mut­lu­luk ile ya­kın­dan ilin­ti­li olan te­mel be­yin kim­ya­sal­la­rın­dan do­pa­mi­nin sal­gı­lan­ma­sı­nı da te­tik­ler. Do­pa­min bey­nin te­mel zevk ve ödül dü­zen­le­yi­ci­si­dir ve ye­şil çay içil­di­ğin­de sal­gı­la­nan do­pa­min bü­yük oran­da mut­lu­luk his­si­ne kat­kı­da bu­lu­nur. Ta­ne­n'­in sa­kin­leş­ti­ri­ci et­ki­si, ye­şil çay içen­le­rin kah­ve içen­ler ka­dar "ger­gi­n" ol­ma­ma­la­rı­nın te­mel ne­de­ni ola­bi­lir.

KAN­SER VE YE­ŞiL ÇAY

Kan­ser ön­len­me­sin­de ye­şil ça­yın et­ki­si o ka­dar güç­lü­dür ki; Ulu­sal Kan­ser Ens­ti­tü­sü­'nün kan­ser ön­le­me da­lı, ye­şil çay bi­leş­ke­le­ri­ni in­san de­nek­ler­de kan­ser ön­le­me amaç­lı kul­lan­mak için bir ça­lış­ma yap­mış­tır. Ör­ne­ğin Jo­ur­nal of the Na­ti­onal Can­cer Ins­ti­tu­te, ye­şil çay tü­ket­me­nin Çi­n'­de­ki er­kek ve ka­dın­lar­da ye­mek bo­ru­su kan­ser riskini yaklaşık yüzde altmış oranında azalttığını gösteren epidemiyolojik bir incelemenin sonuçlarını yayımlamıştır. 2004 senesinde Harvard Tıp Fakültesi'nden bir ekip, yeşil çayın yemek borusu ile iliş­ki­li kan­ser hüc­re­le­ri­nin bü­yü­me ve ço­ğal­ma­sı­nı en­gel­le­di­ği­ni ifa­de et­miş­tir. Ger­çek­leş­ti­ri­len yüz­ler­ce ye­şil çay araş­tır­ma­sı so­nu­cu­na gö­re, ye­şil ça­yın in­san­lar­da gö­rü­len ko­lon, ye­mek bo­ru­su, pan­kre­as, rek­tum ve mi­de kan­se­ri tür­le­ri­ni ön­le­mek­te et­ki­li ol­du­ğu ar­tık gü­nü­müz­de ol­duk­ça ke­sin­leş­miş bir ger­çek­tir.

DÜZENLİ İÇİLİRSE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Yeşil çayın kolesterol düşürücü etkisi hem hayvan hem de insan üzerinde yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Yeşil çay aynı zamanda vücutta yer alan pıhtı ve inmeye sebep olabilen fibrinojen maddesinin de miktarını azaltır. Circulation Journal 'da Temmuz 2008'de yayımlanan "Yeşil Çay Tüketiminin Koroner Arter Rahatsızlığının Gelişimi Üzerindeki Etkileri" başlığını taşıyan bir makalede araştırmacılar, hastaların yeşil çay tüketimlerinin koroner arter rahatsızlığına yakalanma olasılıklarını düşürdüğü sonucuna varmışlardır.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUR

Ye­şil çay ki­lo ver­mek is­te­yen ki­şi­le­re de yar­dım­cı ola­bi­lir. Ame­ri­can Jo­ur­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on'da ya­yım­la­nan bir araş­tır­ma­da ye­şil çay içi­ri­len er­kek­ler ye­şil çay­dan fark­lı an­cak ona çok ben­zer bir içe­cek tü­ke­ten­le­re kı­yas­la da­ha çok ka­lo­ri har­ca­mış, hat­ta ka­fe­inin ola­sı et­ki­si­nin geç­me­si bek­len­dik­ten son­ra bi­le bu et­ki­si de­vam et­miş­tir. Ye­şil ça­yın me­ta­bo­liz­ma­yı ka­fe­inin tek ba­şı­na yap­tı­ğın­dan çok da­ha faz­la ça­lış­tır­dı­ğı ise ar­tık bi­li­nen bir ger­çek. Hay­van­lar üze­rin­de ya­pı­lan ba­zı de­ney­ler­de ise ye­şil ça­yın kan şe­ke­ri­ni dü­şür­me be­ce­ri­si de ka­nıt­lan­mış­tır.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir