taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Uzmanlar tuzun sınırlandırılmasını öneriyor

Uz­man­lar, sağ­lık­lı ve uzun bir ya­şam için gı­da­la­ra ka­tı­lan tuz mik­ta­rı­nın sı­nır­lan­ma­sı­nı öne­ri­yor.

03.02.2014 - 13:44..
Whatsapp ile paylaş

Uzmanlar tuzun sınırlandırılmasını öneriyor

Prof. Dr. Ne­zi­hi Kü­çü­kars­lan, ya­şam için pa­ro­la­nın "Ta­dın­da tu­zun­da sağ­lık­lı kal­bim­le uzun bir ha­yat sü­re­bi­li­ri­m" ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Tü­ke­ti­len gı­da­lar ve sı­vı­lar, alı­nan ilaç­lar ve gün­lük ak­ti­vi­te­le­rin ya­şam dön­gü­sü­nün ne ka­dar sü­re­ce­ği­ni be­lir­le­di­ği­ni ifa­de eden Kü­çü­kars­lan, "Cips­ler­den, tuz­lu kon­ser­ve­ler­den, renk­li am­ba­laj­lar­la süs­len­miş ömür kı­sal­tan bol tuz­lu ku­ru ye­miş­ler­den lüt­fen uzak du­ra­lım. Sağ­lık­lı ya­şam için tuz tü­ke­ti­mi­ni göz önün­de bu­lun­du­ra­lı­m" de­di.

100 GR PEYNİRDE 2 BİN MİLİGRAM

Kü­çü­kars­lan, tu­zun in­san ha­ya­tı için önem­li bir fak­tör ve çok önem­li bir elek­tro­lit ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şöy­le ko­nuş­tu: "Dün­ya Sağ­lık Ör­gü­tü­'nün gün­lük ih­ti­ya­cı olan bir ki­şi için be­lir­le­miş ol­du­ğu tuz mik­ta­rı 2 gram­dır. Bir ka­se çi­le­ğin içe­ri­sin­de 17 mi­lig­ram, bir kah­ve­nin içe­ri­sin­de 750 mi­lig­ram, 100 gram ot­lu pey­ni­rin içe­ri­sin­de 2 bin mi­lig­ram tuz var, ya­ni ih­ti­ya­cı­mız olan­dan faz­la­sı. Tür­ki­ye­'de tuz alı­mı stan­dart olan bir in­san 6 gram ka­dar tuz tü­ket­mek­te­dir."

SU HARİÇ HER ŞEYDE VAR

Tu­zun yal­nız­ca ra­fi­ne ve­ya ra­fi­ne edil­me­miş tuz­lar şek­lin­de de­ğil tü­ke­ti­len her tür­lü gı­day­la sin­di­rim sis­te­mi­nin içe­ri­si­ne gir­di­ği­ne dik­ka­ti çe­ken Kü­çü­kars­lan, "İç­ti­ği­miz bir bar­dak çay­dan ye­di­ği­miz çi­le­ğe ka­dar hep­si tuz içer­mek­te, ölü­me ne­den olan bu fak­tö­rün gün­lük sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı çok önem­li. Su dı­şın­da­ki her şe­yin içe­ri­sin­de tuz bu­lun­mak­ta­" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
[+] Görüş bildir