Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
31ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 31 C

  Akıllı telefonlar omurga sistemini tehdit ediyor

  Bel ve boyun rahatsızlıklarında akıllı telefon ve ofis bilgisayarlarının yarattığı duruş bozukluğu da etkili.
  • 09.01.2014 - 11:30

  Akıllı telefonlar omurga sistemini tehdit ediyor #1

  Akıllı telefonlar omurga sistemini tehdit ediyor #2

  Ha­ya­tı­mı­zın her ala­nın­da yer alan akıl­lı te­le­fon­lar ve tab­let­ler sağ­lı­ğı­mı­zı teh­dit et­me­ye baş­la­dı. Son 20 yıl­da bel ve bo­yun rahatsızlıklarının 2 kat artış gösterdiğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, "Akıllı telefonlar tüm dünyayı avucumuzun içine getirirken aynı zamanda bizi bir tür bağımlıya dönüştürdü" dedi. Uslu, sokakta, otobüste, evde sürekli internet ve sosyal medyada gezinmek, mail atmak, video izlemek için ekrana odaklanmış insanlar gördüğümüzü vur­gu­la­dı.

  YARIM SAATTE BİR AYAĞA KALKIN

  Bil­gi­sa­yar, tab­let, akıl­lı te­le­fon, te­le­viz­yon, oyun kon­sol­la­rı gi­bi ci­haz­la­rın kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da bo­y­nun aşı­rı ge­ril­me­si ve öne eğil­me gi­bi du­ruş bo­zuk­luk­la­rı ne­de­niy­le bo­yun fı­tı­ğı has­ta­lık­la­rı­nın te­tik­len­di­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Tu­ran Us­lu, "Bu ci­haz­la­rın kul­lan­ma sü­re­si, kul­lan­ma­ya baş­la­ma ya­şı, uy­ku­suz­luk ve stres, bo­yun fı­tı­ğı­na yol açan fak­tör­ler ara­sın­da sa­yı­lı­yo­r" de­di. Mo­ni­tör­le­rin mut­la­ka göz hi­za­sın­da ol­ma­sı, klav­ye, akıl­lı te­le­fon­lar ve tab­let­le­rin çok öne eğil­me­den kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de ifa­de eden Us­lu, kul­la­nım es­na­sın­da 30-40 da­ki­ka­da bir aya­ğa kal­ka­rak ha­re­ket edil­me­si, ay­nı za­man­da bo­yun ha­re­ket­le­ri ya­pıl­ma­sı ve uzun sü­re­li ci­haz kul­la­nı­mın­dan da ka­çı­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di.

  Us­lu, "Her an ile­ti­şim ha­lin­de ol­du­ğu­muz için sü­rek­li bir ger­gin­lik ha­lin­de ya­şı­yo­ruz. Bu da omur­ga­mı­za, bel ve bo­yun böl­ge­mi­ze za­ra­r ve­ri­yor. Tür­ki­ye­'de has­ta­ne­ye gi­den­le­rin yüz­de 70'i be­lin­den ra­hat­sı­z" di­ye ko­nuş­tu.

  ÇANTADAN ÇIKTI ELDE TAŞINIYOR

  "Mar­ket alış­ve­ri­şin­den gi­yi­me ka­dar tüm alış­ve­ri­şi­ni cep­ten ya­pan ki­şi ne­re­dey­se hiç ha­re­ket et­me­me­ye baş­la­dı­" di­yen Prof. Us­lu söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: "Es­ki­den çan­ta­da, cep­te ta­şı­nan te­le­fon­lar şu an­da el­de ve gö­ğüs hi­za­sın­da ta­şın­ma­ya baş­la­dı. Tüm bun­lar bo­yun ve bel ra­hat­sız­lık­la­rı­na da­ve­ti­ye çı­ka­rı­yo­r

  SORUNLAR 18 YAŞIN ALTINA İNDİ

  Akıl­lı te­le­fon­la­rın ve tab­let­le­rin kul­la­nı­mı­nın il­ko­kul se­vi­ye­si­ne ka­dar in­di­ği­ne dik­kat çe­ken Prof. Dr. Tu­ran Us­lu, "Da­ha ço­cuk yaş­ta­ki­le­rin bi­le elin­de ko­ca­man tab­let­ler, akıl­lı te­le­fon­lar var. Ço­cuk sa­bah­tan ak­şa­ma sa­nal oyun oy­nu­yor, sü­rek­li ek­ra­na ba­kı­yor. Do­ğal ola­rak da omur­ga­sı­na hem bu yük faz­la ge­li­yor hem de sü­rek­li ek­ra­na bak­tı­ğı için bo­yun fı­tı­ğı te­tik­le­ni­yor. Son yıl­lar­da bel ve omur­ga ra­hat­sız­lık­la­rı 18 ya­şın al­tı­na bi­le düş­me­ye baş­la­dı­" di­yor.

  OMURGA TEDAVİSİNDE YERÇEKİMİ TEKNİĞİ

  Omur­ga ra­hat­sız­lık­la­rı için ku­ru iğ­ne ve yer çe­ki­mi tek­nik­le­riy­le te­da­vi uy­gu­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Tu­ran Us­lu yön­te­mi şu şe­kil­de açık­la­dı: "Ö­zel­lik­le kro­nik ağ­rı­lar­da ku­ru iğ­ne ve yer çe­ki­mi ile te­da­vi yön­te­mi olum­lu so­nuç­lar al­ma­mı­zı sağ­lı­yor. Ku­ru iğ­ne te­da­vi­sin­de, ağ­rı­ya ne­den olan kı­sal­mış ka­sa çok in­ce bir iğ­ne ile gi­ri­li­yor, kas uya­rı­lı­yor. Böy­le­ce sa­de­ce ağ­rı gi­de­ril­mi­yor, ağ­rı­ya ne­den olan te­mel bo­zuk­luk da te­da­vi olu­yor. Yerçe­ki­mi­nin et­ki­si­ni kul­la­na­rak ye­ni bir yön­tem ge­liş­tir­dik. Her has­ta­nın ra­hat­sız­lı­ğı­na uy­gun özel bir ya­tak üre­ti­yo­ruz. Omur­ga­da bo­zuk­luk olan yer­le­re özel di­zayn edil­miş bir ya­tak­ta has­ta­yı uzan­dı­ra­rak ra­hat­sız­lı­ğın dü­zel­me­si­ni sağ­lı­yo­ruz. Has­ta bu ya­tak­ta ya­ta­rak iyi­le­şi­yor. Yerçe­ki­mi­nin et­ki­si­ni te­da­vi­de kul­la­nı­yo­ruz."

  Görüş Bildir