Korsan piyasasında ceza derdi yok

Korsan piyasasında ceza derdi yok

İz­mir po­li­si, son iki yıl­da dü­zen­le­di­ği bin ope­ras­yon­da 30 mil­yon TL de­ğe­rin­de 80 bin adet kor­san ve ban­drol­süz ki­tap, CD ve DVD ile ün­lü mar­ka­lar adıy­la üre­ti­len 150 bin sah­te ayak­ka­bı, giy­si ve çan­ta ele ge­çir­di. 900 ki­şi hak­kın­da ya­sal iş­lem ya­pıl­dı. Tüm uya­rı­la­ra rağ­men kor­san ki­tap ve CD sat­ma­ya de­vam eden bir ki­şi hak­kın­da ise son bir bu­çuk yıl­da 23 kez ya­sal iş­lem ya­pıl­dı­ğı be­lir­til­di.

CE­ZA­İ YAP­TI­RIM­LAR YE­TER­SİZ

Bu ki­şi­nin uya­rı, iş­ye­ri ka­pat­ma ve pa­ra ce­za­la­rıy­la her de­fa­sın­da ser­best kal­dı­ğı ifa­de edil­di. Ope­ras­yon­la­rı ger­çek­leş­ti­ren yet­ki­li­ler­den bi­ri, “E­mek hır­sız­la­rı, kır­ta­si­ye mal­ze­me­sin­den oto ye­dek par­ça­ya ka­dar he­men her şe­yin tak­li­di­ni ya­pı­yor. Ce­za­i yap­tı­rım­lar ye­ter­si­z” di­ye ko­nuş­tu. Yet­ki­li, “Kor­san ürün sa­tı­şı yap­tı­ğı fi­zi­ki ve tek­nik ta­kip so­nu­cu de­lil­len­di­ri­len ki­şi­nin sü­rek­li ser­best kal­ma­sı­nın te­mel ne­de­ni, ya­sa­da­ki boş­luk­lar ola­rak öne çı­kı­yor. Ay­rı­ca, kor­san üre­ti­mi ya­pı­lan yer­le il­gi­li ara­ma ka­ra­rı alın­mak is­ten­di­ğin­de ka­rar çık­ma­sı bir haf­ta­yı bu­la­bi­li­yor. Mah­ke­me de­lil için yer tes­pi­ti ve çak­ma ürün­le­rin özel­lik­le de ki­tap­la­rın ar­ka ka­pa­ğın­da­ki fi­şi is­te­ye­bi­li­yor. Bu sü­reç­te de baş­ta kor­san sa­tı­lan ki­tap­lar ol­mak üze­re tüm çak­ma ürün­ler raf­lar­dan in­di­ri­li­yor. Bu şe­kil­de de­lil­len­dir­me­de ak­sak­lık­lar ya­şa­nı­yor. Bu da şüp­he­li­le­rin ser­best kal­ma­sı­na ola­nak sağ­lı­yo­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Ha­yır ku­rum­la­rı­na da da­ğı­tı­lı­yor 556 Sa­yı­lı Mar­ka­lar Ka­nu­nu­'na gö­re; tak­lit ürün sa­tan­lar, mal­la­rı­na el ko­nu­lup ad­li­ye­ye sevk edi­li­yor. Ki­şi­le­re, yar­gı­la­ma so­nu­cu mah­ke­me­nin be­lir­le­di­ği yük­sek pa­ra ce­za­la­rı ve­ri­li­yor. Mar­ka­la­rın avu­kat­la­rı tak­lit mal­la­rı sa­tan ki­şi­ler­le uz­la­şa­rak da­va­yı dü­şü­re­bi­li­yor. Ele ge­çi­ri­len mal­lar ön­ce ad­li ema­ne­te alı­nı­yor, da­ha son­ra mah­ke­me­nin ver­di­ği ka­ra­ra gö­re ya im­ha edi­li­yor ya da ha­yır ku­rum­la­rı­na da­ğı­tı­lı­yor.