Petrol
81.21
-2.99%
Euro
19.5001
0.48%
Dolar
18.6307
-0.02%
Altın
1.053
0.11%
Borsa
4951
0.00%
Bitcoin
309.473
-1.76%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

  Uykusunda eşini öldüren bile var

  En sakin anlar olduğu düşünülen uyku da bile bazı insanlar anormal davranışlar sergileyebiliyor.
  • 11.09.2013 - 12:05
  Uykusunda eşini öldüren bile var

  Uykusunda eşini öldüren bile var #1

  Uykuda davranış bozukluğu ya da parasomnia olarak bilinen bu hastalıkta kişi en yakınındakine zarar veriyor, bilinçsizce yemek yiyor ya da saldırgan davranışlarda bulunabiliyor.

  Uyku hastaları sabah uyandığında yaptıklarının hiçbirini hatırlamasa da zamanla içerisinde uykusuzluktan aşırı kilo alımına kadar birçok sorun yaşanabiliyor. Ayrıca kişinin birlikte yaşadığı insanlar bu hareketlerden büyük zarar görebiliyor. Acıbadem Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. Nebahat Bilici, uykuda yaşanan ve ciddi sorunlara neden olabilen davranış bozuklukları hakkında bilgi verdi.

  Çocuklarda uyku terörü var

  Sinir sisteminin çocukluk döneminde tam olarak gelişmemesi bu yıllarda uyku terörü denilen davranış bozukluğunun yaşanmasına neden oluyor.

  Özellikle 5-7 yaş arası çocuklar derin uykularından çığlık atarak ve korku dolu bir ifadeyle uyanıyor. Yatakta oturan veya ayağa fırlayarak anlamsızca etrafına bakan bu çocukların göz bebeklerinde büyüme, terleme, çarpıntı,hızlı nefes alıp verme gibi hareketler yaşanabiliyor.

  Çocukların yüzde 3'ünde gözlenen uyku teröründe herhangi bir tedaviye gerek duyulmuyor ve hastalık 4 yıl içinde kendiliğinden düzeliyor. Uyku terörünün erişkinlerde görülme oranı ise yüzde 1.

  TIP 2 DİYABET RİSKİNİ VE KİLOYU ARTIRIYOR

  Uyku davranış bozukluklarının bir diğeri de gece boyunca gözlemlenen anormal yeme düzeni. Bu hastalar gün içinde yenmeyecek çeşitte yemekleri (donmuş et, soğuk çorba, katı yağ vb.) yeme, tehlikeli yemek hazırlama davranışı ve sigara içme gibi kendine ve etrafa zarar verme eğiliminde oluyor. Atak sayısı ise gecede 1 ile 7 arasında değişiyor. Genellikle hastalar sabah uyandıklarında olayları hatırlamıyor.

  Engellenmeye çalışıldıklarında ise saldırgan olabiliyorlar. Söabah yorgunluğu ve gün içinde uykululuk hali ortaya çıkıyor. Uykuya bağlı yemek bozukluğunun sık olması kilo alımına ve hatta Tip 2 diyabet riskinin artmasına bile neden olabiliyor. Bu durum genelde 30 yaşlarındaki kadınlarda yaşanıyor. Hastaların yüzde 40'ında ise kilo sorunu ortaya çıkıyor. Uyku yoksunluğu ve kilo problemi olan hastalarda ilaç ve diyetisyen tedavisi şarttır.

  STRES ALTINDA ÇALIŞANLARIN HASTALIĞI UYURGEZERLİK

  Uyur­ge­zer­lik en sık rast­la­nan uy­ku dav­ra­nış bo­zuk­luk­la­rın­dan bi­ri. He­men her­ke­sin bil­di­ği gi­bi de­rin uy­ku­dan uya­nan has­ta otu­ru­yor, yü­rü­yor, ko­nu­şu­yor ve hat­ta ara­ba bi­le kul­la­na­bi­li­yor. Ge­ne­tik ge­çiş­li olan bu has­ta­lık 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­rın yüz­de 17'sin­de ya­şa­nı­yor. Yaş­la be­ra­ber dü­ze­len bu so­run­da ko­ru­yu­cu ted­bir­ler al­mak çok önem­li.

  Uyur­ge­zer ço­cuk uy­ku­dan uyan­dı­ğın­da et­ra­fın­da çar­pıp dü­şür­dü­ğün­de za­rar ve­re­cek ci­sim­ler oda­da bu­lun­du­rul­ma­ma­lı, evin dış ka­pı­sı ve bal­kon ka­pı­la­rı ki­lit­len­me­li ve hat­ta ki­li­di de aça­bi­le­ce­ği göz önü­ne alı­na­rak ka­pı­nın üs­tün­de bı­ra­kıl­ma­ma­lı. Ay­rı­ca uyur­ge­zer ço­cuk bir­den uyan­dı­rıl­ma­ma­lı, sa­kin bir ses to­nu ile ço­cuk ya­ta­ğı­na git­me ve tek­rar uyu­ma yo­lun­da tel­kin edil­me­li. Ye­tiş­kin­ler­de uyur­ge­zer­li­ğin en sık ne­de­ni stres ve uy­ku dü­ze­ni bo­zuk­lu­ğu­dur. Var­di­ya­lı ça­lı­şan­lar, üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri risk al­tın­da­dır.

  UYKU SIRASINDA EŞİNİ ÖLDÜREBİLİYOR

  De­rin uy­ku de­di­ği­miz REM uy­ku dö­ne­min­de rü­ya gö­rür­ken el-kol ha­re­ket­le­ri yap­ma­mı­za en­gel bir me­ka­niz­ma bu­lu­nu­yor. Bu me­ka­niz­ma ça­lış­ma­dı­ğın­da rü­ya içe­ri­ği­ne bağ­lı ola­rak ve ge­nel­lik­le şid­det içe­ren ha­re­ket­ler gö­rü­le­bi­li­yor. Ba­ğır­ma, küf­ret­me, sal­dır­ma ve eşe yum­ruk at­ma da sık gö­rü­len dav­ra­nış­lar ara­sın­da yer alı­yor.

  Ki­şi uyu­yan eşi­ni yum­ruk­la­ya­bi­li­yor ve­ya bo­ğa­zı­nı sı­ka­bi­li­yor. Da­ha çok 50 yaş ci­va­rı er­kek­ler­de gö­rü­len bu du­ru­mun iler­le­yen va­ka­la­rın­da yu­mu­şak do­ku ya­ra­lan­ma­la­rı ve kı­rık­lar ya­şa­na­bi­li­yor. Hat­ta eşi­ni öl­dür­me­ye ka­dar gi­den so­nuç­la­rı ne­de­niy­le has­ta­lı­ğın te­da­vi­si zo­run­lu ha­le ge­li­yor. REM dav­ra­nış bo­zuk­lu­ğu bu­la­nan has­ta­lar­da ze­min­de nö­ro­lo­jik bir has­ta­lık bu­lun­ma ola­sı­lı­ğı çok yük­sek.

  Ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, bu has­ta­la­rın yüz­de 35-50'sin­de za­man için­de par­kin­son has­ta­lı­ğı ge­liş­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Bu ne­den­le bu has­ta­la­rın dik­kat­li iz­len­me­si ge­re­ki­yor. Par­kin­son has­ta­la­rı­nın ise en az ya­rı­sın­da REM Uy­ku­su Dav­ra­nış Bo­zuk­lu­ğu bu­lu­nu­yor.


  Görüş Bildir