taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
5.3338
6.09125
1221.4505
93616.45
209.512

Yasemin Allen: Annem asla oyuncu koçum olamaz

Güzel oyuncu Yasemin Allen, annesi Suna Yıldızoğlu’nu hiçbir işine karıştırmadığını söyledi.

30.04.2014 - 10:23..

Yasemin Allen: Annem asla oyuncu koçum olamaz

Ya­se­min Al­len, bir dö­nem Ye­şil­ça­m'­ın ara­nı­lan ak­tris­le­ri ara­sın­da yer alan an­ne­si Su­na Yıl­dı­zoğ­lu­'nun hiç­bir işi­ne ka­rış­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.

"ANNEM OYUNCU KOÇUM OLAMAZ"

Bugün'de yer alan habere göre, İş ha­ya­tı ile ai­le­si­ni çok ay­rı tut­tu­ğu­nu be­lir­ten Al­len, "An­nem­le ara­mız ga­yet iyi­dir. Fa­kat iş­le­ri­me ka­rış­maz. Oyun­cu­lu­ğu­mu ile­ri se­vi­ye­ye ta­şı­ya­bil­mek adı­na oyun­cu ko­çu ola­rak da fark­lı isim­le­ri ter­cih edi­yo­rum. An­nem ba­na kar­şı ob­jek­tif ola­ma­ya­ca­ğı için as­la oyun­cu ko­çum da ola­ma­z" de­di.

MO­TO­SİK­LET EH­Lİ­YE­Tİ AL­DI

Uzun yıl­lar ya­şa­dı­ğı Avus­tral­ya­'dan son­ra İs­tan­bu­l'­un tra­fi­ğin­den çok bu­nal­dı­ğı­nı be­lir­ten Ya­se­min Al­len, çö­zü­mü mo­to­sik­let eh­li­ye­ti al­mak­ta bul­du­ğu­nu açık­la­dı. Oyun­cu­lu­ğun ya­nın­da fo­toğ­raf­çı­lık­la il­gi­len­di­ği­ni söy­le­yen genç oyun­cu, "Fır­sat bul­duk­ça İs­tan­bu­l'­u ar­şın­la­yıp fo­toğ­raf çe­ki­yo­rum. Her gün tra­fik­te sa­at­le­rim he­ba olu­yor. Ben­ de mo­to­sik­let eh­li­ye­ti al­dım. Şim­di her ye­re ko­lay­lık­la gi­de­bi­li­yo­rum. Ra­hat ra­hat fo­toğ­raf çe­ke­bi­li­yo­ru­m" de­di.

Yasemin Allen: Annem asla oyuncu koçum olamaz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)