taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
5.46505
6.1494
1204.5735
91445.28
211.633

Yasemin Allen önce şöhretini sonra ücretini katladı

Son dönemin başarılı oyuncularından olan Yasemin Allen, ücretini üçe katladı.

09.03.2014 - 16:03..

Yasemin Allen önce şöhretini sonra ücretini katladı

Son dönemde yıldızı parlayan oyuncu Yasemin Allen, aynı sezonda iki dizi ve iki reklam filmiyle ekrana gelince, ücretini de neredeyse üçe katladı.

80'li yıl­lar­da rol al­dı­ğı film­ler­le adı­nı du­yu­ran ün­lü sa­nat­çı Su­na Yıl­dı­zoğ­lu­'nun 10 ya­şın­dan be­ri Avus­t­ral­ya­'da ya­şa­yan kı­zı Ya­se­min Al­len, ta­til için gel­di­ği Tür­ki­ye­'de şöh­re­tin zir­ve­si­ne yer­leş­ti.

İlk önce Özcan Deniz'le 'Su ve Ateş' filminde başrolü paylaşarak oyunculuğunu konuşturan Allen, daha sonra reklam ve dizi tekliflerini değerlendirmeye başladı.

Bir zamanlar Yasemin Allen..

Rol al­dı­ğı 'Mer­ha­me­t' ad­lı di­zi bi­ter bit­mez 'Muh­te­şem Yüz­yı­l'­a trans­fer olan Al­len, rek­lam­cı­la­rı da pe­şin­den koş­tu­ru­yor.

250 BİN LİRA ALDI

Kı­sa bir sü­re ön­ce bir on­li­ne alış­ve­riş si­te­si­nin rek­lam­la­rın­da oy­na­yan gü­zel oyun­cu, bir yıl içe­ri­sin­de ikin­ci rek­lam an­laş­ma­sı­na im­za at­tı. Ye­ni rek­lam kam­pan­ya­sın­da Şa­han Gök­ba­ka­r'­la ka­me­ra kar­şı­sı­na ge­çen Al­len, şöh­re­tiy­le bir­lik­te üc­re­ti­ni de ar­tır­dı. Geç­ti­ği­miz se­zon rol al­dı­ğı rek­lam fil­min­den 100 bin li­ra ka­za­nan Al­le­n'­in ye­ni rek­lam fil­min­den 250 bin li­ra al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)