Tasarruf finansman şirketleri yönetmeliği görüşe açıldı
AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen taslak, 7 bölümden oluşuyor.

TASLAĞIN ANA MADDELERİ

İlk bölümde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar yapılırken, ikinci bölümde izne tabi işlemler başlığı altında "şirket kuruluşu", "faaliyet izni", "şube açma", "ana sözleşme değişikliği ve sermaye artırımı", "pay edinim ve devirleri", "birleşme, bölünme ve devir" ile "iradi tasfiye" konularındaki işleyiş maddelerle aktarılıyor.

Kuruluş izni verilmesine ilişkin Kurul kararı tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli belgelerle kuruma başvurulması halinde durumları uygun görülenlere verilecek faaliyet izinleri, Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren geçerlilik kazanacak.

ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇMASI İZNE TABİ

Şirketlerin şube açması da aynı şekilde izne tabi tutulacak ve her bir şube için 1 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olunması gerekecek. Şirketler, her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemeyecek ve acentelik veremeyecek.

Birleşme, bölünme ve devir işlemlerinin tamamı için BDDK'dan izin alınması zorunlu olacak. Yönetmelikle şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de Kurul iznine tabi bulunacak ve müşterilerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebileceklerine dair bir tasfiye planını Kuruma sunulması gerekecek.

BDDK

GENEL FAALİYET İLKELERİ DOKÜMANI HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Yönetmelik taslağı ayrıca tasarruf finansman şirketlerine, genel faaliyet ilkeleri dokümanı hazırlama zorunluluğu da getiriyor. Söz konusu şirketlerin faaliyetlerinde önem taşıyacak dokümanda yer alması gereken asgari şartlar, yönetmelik taslağında detaylı olarak belirtiliyor.

TASARRUF FİNANSMANINDA VADE KONUTTA 120 AYI, TAŞITTA 60 AYI AŞAMAYACAK

Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı geçemeyecek. Şirketlerin bankalardan alacağı krediler ile tahvil, kira sertifikası ihracı ve benzeri borçlanma araçları vasıtasıyla edinebileceği mali yükümlülüklerinin toplamı en fazla öz kaynaklarının yüzde 30'u kadar olacak.

Öte yandan bir şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile öz kaynakları toplamının yüzde 75'ini aşamayacak. Bir müşteriye sağlanabilecek finansman tutarı da müşterinin sözleşmede öngörülen toplam tasarruf tutarının yüzde 150'sinin üzerine çıkamayacak.

Bir şirketin gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı da öz kaynaklarının yüzde 50'sini aşamayacak. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde 50 oranında dikkate alınacak. Elde edilen gayrimenkullerin ve diğer varlıkların 3 yıl içerisinde elden çıkarılması zorunlu kılınacak.

BDDK

ÖNCEDEN AÇILAN ŞUBELER İÇİN SERMAYE KOŞULU ARANMAYACAK

Bu kapsamda, kanun yürürlüğe girmeden önce faaliyet gösteren şirketlerin edindiği gayrimenkuller nedeniyle, gayrimenkul sınırına ilişkin aşımlar dikkate alınmayacak. Bu tür aşımı bulunan şirketler mevcut gayrimenkullerinin öz kaynaklarına oranı belirlenen sınıra ulaşıncaya kadar, yeni gayrimenkul edinemeyecek. Aynı şekilde kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan şubeler için de ödenmiş sermaye tutarına ilişkin koşul aranmayacak. Ancak, şubelerinin sayısı mevcut ödenmiş sermayelerine göre açabileceği şube sayısını aşan şirketler, aşım giderilinceye kadar yeni şube açamayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)