TÜİK’in teşkilatı, işleyişi ve bütçesine ilişkin düzenleme yapıldı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bölge müdürlükleri, yapısı ve bütçesine ilişkin düzenleme, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı.

TÜİK, ÖZEL BÜTÇELİ, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNE HAİZ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLİ KURUM OLDU

Buna göre, merkezi Ankara'da yer alan TÜİK, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili kurum haline getirildi. TÜİK, daha önce "Bakanlığa bağlı kurum" olarak faaliyette bulunuyordu.

TÜİK, yapısında değişiklikler yaşandı

İSTATİSTİK KONSEYİNİN YENİ ÜYELERİNİ OLUŞTURURACAK KURUMLAR

İstatistik Konseyinin üyeleri de yeniden düzenlendi. Buna göre Konsey, TÜİK başkanının başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşacak.

BAŞKAN, BAKANA KARŞI SORUMLU OLMAYACAK

Başkan yardımcıları dışındaki personeli atamaya başkanın yetkili olduğu hükmü getirilirken, başkanın, bakana karşı sorumlu olduğu ifadesi kararnameden çıkarıldı.

Küresel piyasalar verilere odaklandı

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR, BAKANLIKTA ÇIKARILAN YÖNETMELİKTE YER ALMAYACAK

Daire başkanlıklarının isim, görev ve yetkileri ile Teftiş Başkanlığı’nın çalışma usul ve esasları, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar, artık Bakanlıkta çıkarılan yönetmelikle belirlenmeyecek.

Kurumun Hukuk Müşavirliği de Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak yapılandırıldı.

Danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme araştırma gruplarında görev alacaklara ödenecek huzur hakkına ilişkin de düzenleme yapıldı.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ DÜZENLENDİ

TÜİK'in bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edime, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Siirt, Trabzon, Van ve Zonguldak olarak belirlendi.

Başkanlık, bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olacak. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları ise yönetmelikle belirlenecek.

Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usulleri ile satım işlemlerine ilişkin hususlar da Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenmeyecek.

Kararnameyle ayrıca kurumun gelirleri de belirlendi. Bunlar, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler, proje ve araştırma gelirleri, gelirlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ile diğer gelirler olacak.

TÜİK, yapısında değişiklikler yaşandı

YENİ DÜZENLEME YAPILANA KADAR YÜRÜRLÜKTEKİ YÖNETMELİK UYGULANACAK

Kararnameye eklenen geçici maddeyle daha önce yürürlükte bulunan yönetmeliklerin uygulanmasına yeni düzenleme yapılıncaya kadar devam edilecek.

Kararnamenin yayın tarihinden itibaren 5 yılı geçmemek üzere kurumun muhasebe hizmetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütmeye devam edecek.

İSTATİSTİK DAİRE BAŞKANI KADROSU AÇILDI

Düzenlemeyle kurumda İstatistik Daire Başkanı unvanlı kadro da ihdas edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)