Zorunlu deprem sigortası hedefi: 15,2 milyon konut ve iş yeri
AA

Kahramanmaraş merkezli deprem, yapılan planlara yansıdı. Olası İstanbul depremi için de tedbirlerin alındığı görüldü.

12. Kalkınma Planı kapsamında, ülke genelinde 2028'de 15,2 milyon konut ve iş yerinin zorunlu deprem sigortasına dahil olması hedefleniyor.

Yerleşim yerlerinin ve toplumun afetlere karşı dirençliliğinin artırılması, afet risk ve zararlarının azaltılarak can ve mal kayıplarının asgari düzeye indirilmesi, afet yönetiminin tüm süreçlerinin etkin yürütülmesi, toplumun ve tüm kuruluşların afet farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Plan kapsamında, ülke genelinde, bölgelerin sosyoekonomik ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak tüm afet tehlike türlerine göre önceliklendirme yapılacak, afet risk ve zararlarını azaltıcı çalışmalar yürütülecek.

"Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi" hazırlanacak.

"İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP)" izlenerek güncelleme çalışmaları yürütülecek. "Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu"nun etkinliği artırılarak karar alma mekanizması aktif hale getirilecek. Afet yönetimi alanında uluslararası iş birlikleri artırılacak.

Erken uyarı ve tahmin sistemleri kurulacak

Afet tehlike türlerine göre ülke ve bölge ölçeğinde bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemleri kurulacak, erken uyarı amaçlı veri analizini, afetlerin izlenmesini, komuta ve sevkiyatı sağlamak üzere yeni teknolojik imkanlardan faydalanılacak. Afet anında tüm kaynakları etkin yönetebilen ve coğrafi bilgi sistemi temelli karar destek mekanizması geliştirilecek ve güncelliği sağlanacak. Uzaktan algılama ve görüntüleme sistemlerinin afet tehlike ve risk azaltma çalışmalarında etkin kullanımı sağlanacak.

Dere yataklarına müdahalelerin önlenmesi amacıyla mevzuat hazırlanacak

İklim değişikliğiyle ilgili afet tehlikelerine karşı toplumsal dirençlilik artırılarak uyum kapasitesi güçlendirilecek. Taşkın yönetim planları tamamlanarak güncel tutulacak. Taşkın koruma ve kontrol yatırımlarında bölgelerin mevsimsel yağış şartları, nüfusu, stratejik tesisler ve tarım arazilerinin durumu dikkate alınacak, taşkın koruma ve kontrol tesislerinin sayısı artırılacak.

Taşkınların etkilerinin asgari seviyeye indirilebilmesi, dere yataklarına yapılan müdahalelerin önlenmesi ve taşkın riskinin yapılacak tüm çalışmalarda dikkate alınması amacıyla gerekli mevzuat hazırlanacak.

Depremlerin etkilerinin giderilmesi için çalışmalar sürecek

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin etkilerinin giderilmesi için iyileştirme çalışmaları sürdürülecek.

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak, bölgenin sağlıklı ve dirençli dokusunun oluşmasına katkı sağlanırken, aynı zamanda yeniden imar çalışmaları çerçevesinde yeşil dönüşümü teşvik edecek ve enerji verimliliğini artıracak yatırımlar desteklenecek. Deprem bölgesindeki altyapıların afetlere karşı dayanıklılığı artırılarak iyileştirilmesi için ayrılan finansman kaynakları çeşitlendirilecek. Deprem hasarlarının telafisi amacıyla yürütülecek projelere öncelik verilecek.

Marmara Bölgesi'nde geçici barınma alanlarının kapasitelerinin artırılması sağlanacak

Olası bir deprem sonrasında can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için Marmara Bölgesi'nde gerekli risk azaltma çalışmalarına devam edilecek. Kritik altyapı tesislerinin afetlere karşı dayanıklılığı artırılacak.

Bölgede afet ve acil durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kapasitelerinin artırılması ve gerekli sosyal donatılarının tamamlanması sağlanacak.

Marmara Bölgesi'nde yer alan kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi sağlanacak.

Toplanma alanları engelli ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacak

Engelli, yaşlı, kadın ve çocuklar ile yakınlarına yönelik farklı afet durumlarında afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin detaylı rehberler hazırlanacak ve eğitimler verilecek.

Toplanma ve geçici barınma alanlarının, engelli, yaşlı, kadın ve çocukların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması sağlanacak.

Zorunlu deprem sigortasında hedef 15,2 milyon konut ve iş yeri

Afet yönetimi hedeflerine göre, 2022 sonunda 10,9 milyon konut ve iş yeri zorunlu deprem sigortasına dahil olmuştu. Bu rakamın 2028'de 15,2 milyona ulaşması bekleniyor.

2028'e kadar tüm illerin sayısal telsiz sistemine dahil edilmesi de planlanıyor.

Öte yandan, 81 olan AFAD lojistik depo sayısının 2028'de 100'e çıkarılması hedefleniyor. 2022'de 10 bin 413 olan taşkın kontrol tesisinin 2028'de 11 bin 600'e ulaşması amaçlanıyor. Havza bazlı tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi sayısının ise 2028'de 25 olması planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)