Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Hadise InStyle dergisinin Kasım sayısı için poz verdi

Hadise, müzik sektörüyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

1/19

Şarkıcı Ha­di­se, mü­zik sek­tö­rün­de ka­dın­la­ra yö­ne­lik bir linç kam­pan­ya­sı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek şa­şır­tı­cı bir açık­la­ma yap­tı.

2/19

Ka­dın sa­nat­çı­la­rın bir­bi­ri­ne şid­det uy­gu­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ha­di­se, “En acı­sı da bu. Sek­tör­de ka­dın­lar bir­bir­le­ri­nin ku­yu­su­nu ka­zı­yor.

3/19

Çe­ke­me­mez­lik hat saf­ha­da. Ben bu du­rum­la­ra son de­re­ce dik­kat edi­yo­rum. As­la po­le­mik­le­re, laf at­ma­la­ra ce­vap ver­mi­yo­rum. Ben­ce bir­bi­ri­ne laf at­mak bir şid­det tü­rü­dür. Ge­re­ken ce­va­bı hep sa­na­tım­la ve­ri­yo­rum” de­di.

4/19

Ağus­tos ayın­da pi­ya­sa­ya çı­kar­dı­ğı ye­ni al­bü­mü Tav­si­ye­’nin ha­zır­lık sü­re­cin­de önem­li bir ra­hat­sız­lık at­lat­tı­ğı­nı be­lir­ten Ha­di­se şöy­le ko­nuş­tu: “A­yak ten­do­num­da stres kı­rı­ğı mey­da­na gel­di. Dok­tor cid­di bir du­rum ol­du­ğu­nu ve ke­sin­lik­le bir haf­ta bo­yun­ca is­ti­ra­hat et­me­mi is­te­di. Ben de 7 gün­lü­ğü­ne bir yer­le­re ka­çıp sa­de­ce yat­tım.”

5/19

Türkçe, Flamanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere 4 dil bildiğini söyleyen Hadise, sadece İngilizce şarkı yazabildiğini belirtti. Sanatçı bu durum hakkında, “Zannediyorum bu hisle alakalı bir şey. İngilizce yazdığım sözlerle bir albüm yapmak istiyorum“ şeklinde konuştu.

6/19

InStyle dergisinin Kasım sayısının kapağında şarkıcı Hadise var. Kapak çekiminde hayranlarına seslenen Hadise, "Beni hiç böyle görmediz" diyor.

7/19

Hadise InStyle dergisinin Kasım sayısı için poz verdi...

8/19

Şarkıcı Hadise

9/19

Şarkıcı Hadise

10/19

Şarkıcı Hadise

11/19

Şarkıcı Hadise

12/19

Şarkıcı Hadise

13/19

Şarkıcı Hadise

14/19

Şarkıcı Hadise

15/19

Şarkıcı Hadise

16/19

Şarkıcı Hadise

17/19

Şarkıcı Hadise

18/19

Şarkıcı Hadise

19/19