Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
346.618
-0.72%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C
  CHP anketinde CHP'nin vaatlerine inanç yüzde 20'lerde

  CHP anketinde CHP'nin vaatlerine inanç yüzde 20'lerde

  CHP'nin yaptırdığı ankete göre; Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerine her 100 kişiden 75'i inanmıyor.
  • Haber Merkezi
  • 13.05.2015 - 09:51

  CHP anketinde CHP nin vaatlerine inanç yüzde 20 lerde #1

  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinin seçmen üzerindeki etkisini ölçmek için partisinin yaptırdığı anketin sonuçlarını, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk köşesinden yayınladı.

  CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­'nun mi­ting mey­dan­la­rın­da açık­la­dı­ğı, seçim bil­dir­ge­sin­de yer alan pro­je­le­ri­nin "et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı­" ve bun­la­rın "gerçek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne da­ir inan­ç" araştırmasına göre;

  VAATLERE HER 100 KİŞİDEN 75'İ İNANMIYOR

  1- As­ga­ri üc­re­tin 1.500 li­ra ol­ma­sı ve ver­gi­den mu­af tu­tul­ma­sı­nın et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47'ye yak­la­şır­ken, CHP ik­ti­da­rın­da bu­nun ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği­ne ise 100 ki­şi­den 25'i ina­nı­yor.

  HİÇBİR VAADE İNANÇ YÜZDE 30'U GEÇMİYOR

  2- Yok­sul ai­le­le­re ay­da 720 li­ra ha­ne ge­li­ri sağ­la­na­ca­ğı va­adi­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 47, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

  3- Emek­li­le­re di­ni bay­ram­lar­da top­lam iki ma­aş tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye ve­re­ce­ği­ne iliş­kin söz­le­rin seç­men üze­rin­de­ki et­ki­si yüz­de 50,3'ü bu­lur­ken, iki ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 30 ci­va­rın­da ger­çek­leş­ti.

  4- Çift­çi­ye ma­zo­tun 1,5 li­ra­dan ve­ril­me­si seç­me­nin yüz­de 49'u­nu et­ki­le­di. Ma­zo­tun 1,5 li­ra­ya in­di­ri­le­ce­ği­ne da­ir inanç ise yüz­de 25 ol­du.

  5- Ka­mu­da ta­şe­ron ola­rak ça­lı­şan iş­çi­le­rin kad­ro­ya ge­çi­ril­me­siy­le il­gi­li söz, CHP'nin di­ğer pro­je­le­ri ara­sın­da en et­ki­li olan­la­rın ba­şın­da gel­di. Bu pro­je­nin et­ki­le­yi­ci ol­ma ora­nı yüz­de 55,4 ola­rak gö­rü­lür­ken, ger­çek­le­şe­ce­ği­ne da­ir inanç da yüz­de 29'la di­ğer pro­je­le­re gö­re inanç­ta bir nu­ma­ra ol­du.

  OY ORANLARI

  Yapılan Ge­nel Se­çim Araş­tır­ma­sı­'n­da, oy kul­lan­ma­ya­cak­lar, ka­rar­sız ve söy­le­mek is­te­me­yen­le­rin oran­la­rı da dik­ka­te alı­nıp par­ti­le­re da­ğı­tıl­dı­ğın­da çıkan oy oranları şu şekilde;

  AK Parti yüz­de 39,2,

  CHP yüz­de 28,1,

  MHP yüz­de 17,8,

  HDP yüz­de 10,3,

  Di­ğer par­ti­ler yüz­de 4,6.

  MİLLETVEKİLİ SAYISI

  Araş­tır­ma şir­ke­ti­nin bul­gu­la­rın­dan yo­la çı­kıp, bu du­rum­da par­ti­le­rin çı­ka­ra­bi­le­ce­ği mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı­nın na­sıl ola­ca­ğı­nı CHP'­li bir uz­man he­sap­lat­tır­dı. Bu­na gö­re;

  AK Parti 232,

  CHP 151,

  MHP 104,

  Ba­ra­jı geç­me­si du­ru­mun­da HDP 63 mil­let­ve­ki­li çı­ka­ra­bi­li­yor. HDP'­nin ba­raj al­tın­da kal­ma­sı du­ru­mun­da CHP ve MHP'­ye önem­li sa­yı­da mil­let­ve­ki­li kay­ma­sı ola­cak.

  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir