Euro
15.2127
0.45%
Dolar
13.4233
0.35%
Altın
793.3910
0.43%
Borsa
2,003.31
-0.54%
Bitcoin
532.303
-6.89%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

  Vildan Atasever Kürtçe öğreniyor

  Altın Portakal ödüllü oyuncu Vildan Atasever, şu aralar Türkiye coğrafyasındaki dillere merak sardı.
  • 12.11.2014 - 09:13
  Vildan Atasever Kürtçe öğreniyor

  Vildan Atasever Kürtçe öğreniyor #1

  Yö­net­men Er­den Kı­ra­l’­ın, zor­la göç et­ti­ri­len Gü­ney­do­ğu­lu bir ai­le­nin dra­ma­tik öy­kü­sü­nün an­la­tıl­dı­ğı ‘Ge­ce­’ ad­lı si­ne­ma fil­min­de rol alan Vil­dan Ata­se­ver, Kürt­çe öğ­ren­me­ye baş­la­dı. Kürt­çe’­yi uzun za­man­dır öğ­ren­mek is­te­di­ği­ni be­lir­ten Ata­se­ver, Kürt ar­ka­daş­la­rı­nın da yar­dı­mıy­la Kır­man­çi leh­çe­si­ni çat pat ko­nuş­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

  Vildan Atasever'in fotoğrafları

  "LAZCA'YI DA ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

  Bugün'de yer alan habere göre, Ge­nel an­lam­da Tür­ki­ye coğ­raf­ya­sın­da­ki dil­le­re yö­ne­lik her za­man bü­yük bir il­gi­si­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten ün­lü oyun­cu, “Bir di­li öğ­re­nin­ce bir mil­le­tin kül­tü­rü­nü de öğ­re­ni­yor­sun. Şim­di­lik ar­ka­daş­la­rım­la pra­tik­ler ya­pı­yo­rum. Kürt­çe dı­şın­da Laz­ca­’yı da öğ­ren­mek is­ti­yo­ru­m” dedi.

  Ge­len tek­lif­le­ri de­ğer­len­di­rir­ken gi­şe ve­ya sa­nat fil­mi di­ye ayır­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ata­se­ver, “Be­nim için önem­li olan oku­du­ğum se­nar­yo, oy­na­ya­ca­ğım ka­rak­ter ve fil­min yö­net­me­ni­” di­ye ko­nuş­tu.

  DENİZ ÇAKIR DA KÜRTÇE ÖĞRENİYOR

  De­niz Ça­kı­r da Aş­kın Di­li Yok isim­li di­zi­de oy­na­ya­ca­ğı rol için Kürt­çe ders­leri al­ma­ya baş­la­dı.


  Görüş Bildir