ABD'de metro raylardan çıktı faciadan dönüldü

ABD'de metro raylardan çıktı faciadan dönüldü

ABD'de Met­ro tre­ni, plat­for­mun bi­ti­şin­de du­ra­ma­yın­ca ray­lar­dan çık­tı, ar­dın­dan plat­for­mun üze­ri­ne ve or­a­dan da yü­rü­yen mer­di­ven­le­re çar­pa­rak du­ra­bil­di.

ABD'de metro raylardan çıktı faciadan dönüldü

KAZADA 32 KİŞİ YARALANDI

Ka­za­da tren­de bu­lu­nan 32 ki­şi ya­ra­lan­dı. Çev­re has­ta­ne­le­re kal­dı­rı­lan ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu be­lir­til­di. O'­Ha­re Ha­va­li­ma­nı­'n­da ban­li­yö se­fer­le­ri ge­çi­ci ola­rak dur­du­rul­du. Yet­ki­li­ler ka­za­nın met­ro­nun o an nor­mal hı­zın­dan çok da­ha hız­lı git­me­si se­be­biy­le ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lirt­ti.