Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

Son zamanlarda gittikçe önem kazanan ve özel sektörde, kamuda ve akademik kadrolara başvurularda neredeyse zorunlu hale gelen yüksek lisans eğitimine talep gün geçtikçe artıyor.

Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarının tamamlanmasının ardından, uzmanlığa dayalı 2 yıllık bir eğitim olarak verilen yüksek lisansa adaylar lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, yabancı dil puanı (Yabancı Dil Sınavı-YDS veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı-YÖKDİL) ve mülakat puanı kriterlerine göre değerlendirilerek kabul ediliyor.

Tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilen yüksek lisans programlarında öğrenciler eğitim aldıkları branştaki uzmanlık dersleri dışında, alana ilişkin bir bilimsel araştırma tezi veya proje hazırlayarak mezun oluyor.

Yüksek lisansa dair merak edilen tüm detayları sizler için derledik..

YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek lisans, 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurulları tarafından yürütülen bir eğitim programıdır.

Lisans eğitimini tamamlamış, akademik kariyere ilk adımını atmak isteyen veya kendini belirli bir alanda geliştirip tecrübe edinmek isteyenler için lisansüstü eğitimin ilk aşamasıdır da denilebilir.

Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

TEZLİ YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek Öğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesinde tezli yüksek lisans şu şekilde tanımlanmıştır:

“ Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.”

Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yine aynı yönetmeliğin 11.maddesinde tezsiz yüksek lisans şu şekilde tanımlanmıştır:

“ Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.”

Yüksek lisans şartları 2021: Tezli ve tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır?

YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI 2021

Yüksek lisansa başvuru yapılması için öncelikle 4 yıllık bir lisans programından mezun olunması veya mezun olunabilecek durumda olunması gerekmektedir.

Bazı üniversitelerde bu durum farklı işleyebilir, mezun olabilecek durumda olan öğrenciler için belirli bir süreye kadar mezuniyet durumlarının belgelenmesi istenir, bazı üniversiteler ise sadece mezun öğrencilerin başvurularını değerlendirir.

Yüksek lisans için üniversiteler bazı kriterleri göz önünde bulundururlar.

Bunlar, lisans ortalaması, ALES puanı (genelde minimum 55) yabancı dil puanı ve mülakat puanıdır.

Lisans not ortalaması tüm programlarda değerlendirilen bir kriterken, ALES puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı bazı üniversiteler için değerlendirme kriterleri arasında yer almaz.

Tezsiz yüksek lisansta ALES puan şartı aranmaz. Sadece lisans ortalamanızla başvuru yapabillirsiniz.