Foto Galeri
Ensonhaber.com
TÜM FOTO GALERİLER

Ezgi Mola'nın reklam ücreti dudak uçuklattı

Güzel oyuncu, dünyaca ünlü yıldız Shakira'nın küresel reklam yüzü olduğu diş macunu firmasıyla anlaşma imzaladı.

1/13

Son dö­ne­min par­la­yan yıl­dı­zı Ez­gi Mo­la, ar­tan şöh­re­tiy­le bir­lik­te ön­de ge­len mar­ka­la­rın rek­lam yü­zü ola­rak ara­dı­ğı isim­ler­den bi­ri ol­ma­yı başardı.

2/13

Göz­de oyun­cu, dün­ya­ca ün­lü Al­man diş ma­cu­nu fir­ma­sı­nın rek­lam tek­li­fi­ne 'e­ve­t' de­di.

3/13

Ün­lü yıl­dız Shakira­'y­la geç­ti­ği­miz yıl dün­ya ça­pın­da an­laş­ma ya­pan fir­ma, bu yıl Tür­ki­ye­'de­ki rek­lam yü­zü ola­rak Ez­gi Mo­la­ ile an­laş­tı. Ba­şa­rı­lı oyun­cu­nun bu an­laş­ma­dan 500 bin li­ra al­dı­ğı öğ­re­nil­di.

4/13

Oyunculukta en parlak dönemini yaşayan Ez­gi Mo­la, kı­sa sü­re ön­ce bir tu­rizm fir­ma­sı­nın rek­lam kam­pan­ya­sı için tek­lif al­mış­tı.

5/13

İd­di­aya gö­re firma 500 bin li­ra ta­lep eden Mo­la­'nın ye­ri­ne 300 bin li­ra­ya Bur­cu Es­mer­so­y'­la anlaştı.

6/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

7/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

8/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

9/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

10/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

11/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

12/13

Güzel Oyuncu Ezgi Mola Fotoğrafları

13/13