Euro
15.2670
0.81%
Dolar
13.4549
0.58%
Altın
792.6680
0.34%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
521.877
-9.32%
3ºC
İstanbul
Kar 3 C

  Fak-Fuk-Fon'da kaybolan 7.7 milyon meclise taşındı

  CHP’li Mehmet Kaplan bu iddiayı bir soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.
  • 28.10.2012 - 08:12
  Fak-Fuk-Fon'da kaybolan 7.7 milyon meclise taşındı

  Fak-Fuk-Fon da kaybolan 7.7 milyon meclise taşındı #1

  Kaplan’ın iddiasına göre Fakir Fukara Fonu’nda biriken paranın promosyonu bürokratların harcaması için kullanıldı…

  FONUN BAŞINDA AZİZ YILDIRIM VAR

  Halk ara­sın­da Fa­kir Fu­ka­ra Fo­nu (Fak-Fuk-Fon) ola­rak bi­li­nen Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Fo­nu­’n­da bi­ri­ken pa­ra­nın ban­ka­la­ra ya­tı­rı­la­rak elde edilen 7.7 mil­yon li­ra­lık pro­mos­yon ge­li­ri­nin usul­süz har­can­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Fo­nu yö­ne­ten Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün ba­şın­da, Ni­san 2008’den bu ya­na Aziz Yıl­dı­rım gö­rev ya­pı­yor. Fo­n’­un, çe­şit­li ver­gi ve ce­za­lar­dan el­de edi­len mil­yar­lar­ca li­ra­lık ge­li­ri­ni ka­mu ban­ka­la­rı­na ya­tı­ran yö­ne­ti­m, ban­ka­lar­la yap­tı­ğı an­laş­ma uya­rın­ca, ‘p­ro­mos­yo­n’ adı al­tın­da ne­ma el­de et­ti. Sa­yış­tay ve Baş­ba­kan­lık Tef­tiş Ku­ru­lu, böy­le bir uy­gu­la­ma­nın ta­ma­men hu­ku­ka ay­kı­rı ve usul­süz ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­le­şi­yor. Sa­yış­ta­y’­a gö­re Fo­n’­un ge­li­ri, dev­le­tin ge­li­ri­dir ve dev­le­tin ge­lir he­sa­bı­na kay­de­di­lir. Hiç­bir şe­kil­de har­ca­na­maz, Ha­zi­ne­’ye ak­ta­rı­lır.

  BAKAN ŞAHİN'E SORULDU

  Ku­rum için ya­pı­la­cak her­han­gi bir har­ca­ma için Büt­çe­’den öde­nek ta­lep edi­lir. Ya­pı­lan hem Büt­çe Ka­nu­nu­’na hem de 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­li Kon­trol Ka­nu­nu­’na ay­kı­rı bir suç­tur. Ku­rum­lar sadece büt­çe­den ak­ta­rı­lan öde­ne­ği har­ca­ya­bi­lir. Sözcü gazetesinin haberine göre, CHP Ko­ca­eli Mil­let­ve­ki­li Meh­met Hi­lal Kap­lan, Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­ka­nı Fat­ma Şa­hi­n’­in ya­nıt­la­ma­sı is­te­miy­le ver­di­ği öner­ge­sin­de, Fon’­da ne ka­dar pa­ra­nın bi­rik­ti­ği­ni, ya­pı­lan har­ca­ma­la­rı, ve ko­nuy­la il­gi­li her­han­gi bir so­ruş­tur­ma ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı sor­du.

  İŞTE 7.7 MİLYON LİRANIN HARCANDIĞI YERLER

  2008 yılından 22 Ha­zi­ran 2011’e ka­dar ban­ka­lar­dan sağ­la­nan pro­mos­yon ge­lir­le­ri­nin önem­li bir bö­lü­mü ‘tem­sil, ağır­la­ma, ye­mek, koz­me­tik, ku­ru­ye­miş, ki­ra, şo­för, çi­çek, te­miz­lik, da­nış­man­lık, mo­bil­ya, de­ko­ras­yon, akar­ya­kıt, araç ba­kı­mı, be­yaz eş­ya, kır­ta­si­ye, kua­för mal­ze­me­si, ya­zı­lım, med­ya ta­kip hiz­me­ti­’ gi­bi gi­der ka­lem­le­ri için har­can­dı. Fa­tu­ra­lar ara­sın­da 9 li­ra 90 ku­ruş­luk mar­ket ve 13 li­ra 50 ku­ruş­luk pas­ta­ne har­ca­ma­sın­dan, 31 bin li­ra­lık mo­bil­ya ve 206 bin li­ra­lık bil­gi­sa­yar har­ca­ma­sı­na va­ra­na ka­dar yüz­ler­ce ka­lem­lik gi­der yer al­dı.


  Görüş Bildir