Türkan Şoray: Hırs insanı yaşlandırır
Türk si­ne­ma­sı­nın sul­ta­nı Tür­kan Şo­ray, yıl­la­ra na­sıl mey­dan oku­du­ğu­nu açık­la­dı.

"HİÇBİR ŞEY İÇİN KENDİMİ YİYİP BİTİRMEM"

Bugün'ün haberine göre, Dün­ya­ya gü­zel bak­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­yen Türkan Şo­ray, “Ha­ya­tım­da hırs­la­ra ve kıs­kanç­lı­ğa yer yok. Hiç­bir şey için ken­di­mi yi­yip bi­tir­mem. Bun­lar in­sa­nı yaş­lan­dı­ran ve çir­kin­leş­ti­ren duy­gu­lar” dedi. Dü­zen­li ya­şa­ma­ya önem gösterdiğini de belirten Şo­ray, “Ge­ce ha­ya­tım yok, bel­li bir sa­at­te ya­ta­rım. Ken­di­mi üz­me­me­ye dik­kat ede­rim. Ba­şı­ma ge­len olay­la­rı do­ğal kar­şı­la­ma­ya ça­lı­şı­rı­m” diye konuştu.