Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
362.101
-0.47%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

  Cübbeli Ahmet Hoca'dan kadına şiddet yorumu

  Kadına şiddet konusunu bugünkü köşesine taşıyan Vahdet Gazetesi yazarı Cübbeli Ahmet Hoca, kadına şiddeti şerefsizlik ve namussuzluk olarak tanımladı.
  • 28.12.2014 - 13:37
  Cübbeli Ahmet Hoca'dan kadına şiddet yorumu

  Cübbeli Ahmet Hoca dan kadına şiddet yorumu #1

  Cübbeli Ahmet Hoca, Vahdet gazetesindeki bugünkü köşesinde, Türkiye'de son zamanlarda artan kadına şiddet konusunu ele aldı.

  KADINA VURMAK ŞEREFSİZLİKTİR

  Peygamberimizin "Ben kadına vurmam" sözünü vurgulayan Cübbeli Hoca, kadına el kaldırmanın şerefsizlik hatta namussuzluk olduğunu ve bunun erkeklik olmadığını söyledi.

  İşte Ahmet Hoca'nın yazısındaki ilgili bölüm;

  SEN ANA­NIN EVİ­NE GİT

  Ev­den ka­dı­nı atan adam­la­ra kız­dı­ğım ka­dar dün­ya­da hiç kim­se­ye kız­mı­yo­rum. "Git ne­re­ye gi­der­sen." Asıl sen git ne­re­ye gi­der­sen! Ka­dın ne­re­ye gi­de­cek. So­ka­ğa atı­yor ka­dı­nı böy­le şey­ler du­yu­yo­ruz ha­ber­ler­de. Bu er­kek­lik de­ğil şe­ref­siz­lik­tir, na­mus­suz­luk­tur. Ka­dı­na di­yor­sun ya: "Git ana­nın evi­ne­" di­ye, asıl sen git asıl ana­nın evi­ne. Ote­le ve­ya baş­ka bir ye­re git. Ka­dın mah­rem. Na­sıl git­sin?! Ka­dı­nı er­kek­ler­le mu­ha­tap ola­cak şe­kil­de na­sıl so­ka­ğa atar­sın. Al­lah mu­ha­fa­za et­sin. Ça­re­siz­lik gü­nah­la­ra ve­si­le olur. Bu­nun da mü­seb­bi­bi kim­se ona azap olur.

  Bir hu­zur­suz­luk ol­du­ğun­da Ra­sû­lül­lâh (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem) 2 ay ca­mi­de ya­tı­yor. Hu­zur­suz­luk 2 ay sür­dü­ğün­den de­ğil, ders ver­mek için. Ka­yın pe­der­le­rin­den bi­ri Ebu Be­kir (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh), di­ğe­ri Ömer (Ra­dı­yal­lâ­hu Anh). "Bi­zim ha­tı­rı­mız için kız­la­rı­mı­zı tut­ma, se­ni üzen kim­se ta­la­ğı­nı ver bo­şa." di­yor­lar. Ne onu ya­pı­yor, ne eve gi­di­yor, ne de ka­dı­na "Sen çık ev­de­n" di­yor. Bu­nu ya­pa­nın ka­dı­na vur­ma­sı dü­şü­nü­lür mü?! Ha­şa!

  KA­DI­NA VUR­MA­MAK Fİİ­Lİ SÜN­NET

  Ha­dis-i şe­rif­te "Ben ka­dın­la­ra vur­ma­m" di­yor. Bu fii­li sün­net de­mek­tir. "Vur­ma­yı­n" sö­zün­den da­ha te­sir­li­dir.

  Za­ten Rab­bi­miz âyet-i ke­rî­me­de Ra­sû­lül­lâh (Sal­lâl­lâ­hu Aley­hi ve Sel­lem)e “Ha­bi­bim! Kul­la­rı­ma: ‘Ba­na uyar­sa­nız Al­lah si­zi se­ve­ce­k’ de­” (Âli İm­rân Sû­re­si:31) bu­yu­ru­yor. Yi­ne ha­dîs-i şe­rif­te: "Sün­ne­tim­den dö­nen ben­den de­ğil­dir." buy­ru­lu­yor. Sen na­sıl ka­dı­na vu­rur­sun ya! Si­nir­len­diy­sen ab­dest al, otu­ru­yor­san aya­ğa kalk, ayak­tay­san otur, du­ra­mı­yor­san dı­şa­rı çık. Ne­re­ye gi­der­sen git. Ne du­ru­yor­sun o si­nir­li or­tam­da. Ka­dın­la­rın da bu­ra­da bi­raz an­la­yış­lı ol­ma­sı la­zım. Ko­ca­sı iş­te sı­kın­tı ola­bi­lir, pat­ro­nun­dan azar işit­miş ola­bi­lir, iş ada­mıy­sa çe­ki dö­ne­r, se­ne­di dö­ner.

  YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir