Petrol
107.84
-1.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
474.153
-1.13%
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

  Dünyaca ünlü markanın domuz derisinden ayakkabısına tepki

  Dün­ya­ca ün­lü gi­yim mar­ka­sı­nın do­muz de­ri­sin­den bot­la­rı sa­tması müş­te­ri­leri rahatsız etti.
  • 23.09.2014 - 08:41
  Dünyaca ünlü markanın domuz derisinden ayakkabısına tepki

  Dünyaca ünlü markanın domuz derisinden ayakkabısına tepki #1

  Tür­ki­ye­'de fa­ali­yet gös­te­ren dün­ya­ca ün­lü gi­yim Be­net­ton'da fir­ma­sı do­muz de­ri­sin­den üre­til­miş ayak­ka­bı­la­rın sa­tıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Be­net­to­n'­ın bir alış­ve­riş mer­ke­zin­de­ki şu­be­sin­de yüz­de 100 do­muz de­ri­si bot­la­rı, diğer ürünleriyle birlikte sa­tı­şa sun­uldu. Bot­la­rın do­muz de­ri­si ol­du­ğun­dan ha­ber­siz müş­te­ri­ler­se eti­ket­te do­muz de­ri­si iba­re­si­ni gö­rün­ce, ürü­nü tes­lim et­mek için so­lu­ğu fir­ma­da al­dı.

  "İNSANLARI VEBAL ALTINDA BIRAKIYORLAR"

  Adı­nı ver­mek is­te­me­yen bir müş­te­ri "Be­ğe­ne­rek al­dık. Ne­den üre­til­miş di­ye bak­mak ak­lı­mı­za gel­me­di. Eti­ket­te 'do­muz de­ri­si'ni gö­rün­ce şok ol­dum. İn­san­la­rı ve­bal al­tın­da bı­ra­kı­yorlar" diye konuştu. Üre­ti­mi son bir yıl­dır ta­ma­men İtal­ya­'da ya­pı­lan fir­ma­nın yet­ki­li­le­ri ise, "Ü­rün­ler­de kıs­men do­muz de­ri­si kul­la­nıl­dı­ğı­nı bi­li­yo­ru­z" açık­la­ma­sı­nı yap­tı.

  PSİKOLOJİYİ BOZABİLİR

  Do­muz de­ri­si kul­la­n­manın 'mek­ru­h' ol­du­ğu­nu hatırlatan bir akademisyen ise, "Üze­rin­de do­muz de­ri­si ta­şı­dı­ğı­nı dü­şü­nen inançlı bir insan psi­ko­lo­jik çö­kün­tü ya­şa­ya­bi­lir. Do­muz de­ri­si­ ta­bak­lan­dı­ğın­da bi­le tam te­miz­len­mez" dedi.


  İlginizi Çekebilir

  Görüş Bildir