Rıza Baba'dan Karadayı'ya sert tepki

Rıza Baba'dan Karadayı'ya sert tepki

Us­ta oyun­cu Za­fer Er­gin, son dö­ne­min en önem­li jön­le­rin­den bi­ri olan Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­'na di­zi sü­re­le­riy­le il­gi­li sert çı­kış yap­tı.

"OYNAMAZSAN OYNAMA"

Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu­'nun "Di­zi sü­re­le­ri 60 da­ki­ka­ya in­mez­se ar­tık oy­na­ma­m" söz­le­ri­ni "Oy­na­ma­sın da gö­re­lim, oy­na­maz­sa oy­na­ma­sın. Bun­lar arz ta­lep ku­ral­la­rıy­la ge­çer­li ol­du­ğu için bu ha­le gel­di. Ya­pım­cı­lar, ka­nal ve oyun­cu­la­rın or­tak ve­re­ce­ği bir ka­rar­dır. Ben çı­kıp da 120 da­ki­ka­lık di­zi­de oy­na­mak is­ti­yo­rum de­mi­yo­ru­m" di­ye ya­nıt­la­dı.

Rıza Baba'dan Karadayı'ya sert tepki