Tuba Büyüküstün ve eşi Onur Saylak'tan radikal karar

Tuba Büyüküstün ve eşi Onur Saylak'tan radikal karar

'Ka­ra Pa­ra Aş­k' di­zi­siy­le iki yıl son­ra ek­ran­la­ra dö­nen Tu­ba Bü­yü­küs­tün, ken­di­si gi­bi oyun­cu olan eşi Onur Say­la­k'­la mut­lu bir ev­li­lik sür­dü­rü­yor. 2 ya­şı­na ge­len ikiz kız­la­rı Top­rak ve Ma­ya ile mut­lu­luk­la­rı­nı per­çin­le­yen Bü­yü­küs­tün ve Say­lak, iş­le­ri­ni de ço­cuk­la­rı­na gö­re ayar­lı­yor.

"KIZLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Bugün'de yer alan habere göre, Çift ay­nı dö­nem­de yo­ğun ça­lış­ma sa­at­le­ri olan di­zi film­le­ri ka­bul et­mi­yor. Eşiy­le ara­la­rın­da iş bö­lü­mü yap­tık­la­rı­nı söy­le­yen Tu­ba Bü­yü­küs­tün, "Kız­la­rı­mız he­nüz kü­çük. Bu dö­nem­de iki­miz bir­den ço­cuk­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­ma­ma­yı gö­ze ala­mı­yo­ruz. Bu ne­den­le iş­ler­le il­gi­li pas­la­şı­yo­ru­z" di­ye ko­nuş­tu.

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

Onur Say­lak da bu kararın ardından eşi­nin ye­ni baş­la­yan di­zi­si ne­de­niy­le ken­di­si­ne ge­len tek­lif­le­ri ka­bul et­me­di. Eşi­nin bu yo­ğun dö­ne­min­de kız­la­rı­nı yal­nız bı­rak­ma­yan Onur Say­la­k'­ın bu sü­re için­de çok sev­di­ği si­ne­ma­ya ağır­lık ve­re­ce­ği öğ­re­nil­di.

Tuba Büyüküstün ve eşi Onur Saylak'tan radikal karar